KITA 4+5/2018 - Page 57

mm. tartuntaongelmaa saumausmassoille. Lisäksi muoviyhdis- teistä vapautuva kaasu voi aiheuttaa värimuutoksia saumaus- massoissa. ”Saumaustyötä tekevän pitää olla tietoinen tai ottaa sel- vää eri tilanteissa yhteensopivuuksista”, huomauttaa Heikki Kivijärvi Hallitse kokonaisuus Saumausyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kivijärvi muistut- taa, että saumaustyössä on tarkoitus saada joustava, rakentei- den liikkeitä kestävä liitos, joka tiivistää ja estää mm. kosteu- den, ilman, äänen tai tulipalon etenemisen liitoksen kautta. ”Kestävä lopputulos vaatii tietämystä saumausmassojen ”Tyypillinen näyttötyö taas annetaan työmaalla työsuori- luokituksista eri käyttötarkoitukseen ja niiden liimauskyvystä tuksessa, jonka vastaanottaa kaksikantainen komitea”, kertoo tarttua toiseen materiaaliin. Lisäksi lopputulos pitää olla siis- Heikki Kivijärvi, joka on tarvittaessa käytettävissä myös koulut- tin ja ammattitaidolla tehdyn näköinen. Näitä tekijöitä ammat- tajan roolissa. timainen saumaaja osaa konsultoida työmaiden työnjohtoa ja Näyttötyö on tehtävä 18 kuukauden sisällä teoriapäivästä. tilaajia”, hän linjaa. Vastaavasti korjauskohteissa, joissa saumaukset uusitaan, ”Saumaus EI OLE jokamiehenlaji” haasteena ovat usein vanhoissa saumausmassoissa esiintyvät Kivijärvi katsoo, että saumausalalla, aivan kuin muillakin haitta-aineet PCB ja lyijy sekä seinien pinnoitteissa mahdolli- aloilla, esiintyy heikkoa laatua, joka johtuu pääsääntöisesti sesti asbesti. ”Näiden haitta-aineita sisältävien materiaalien ammattitaidottomuudesta ja kokemuksen puutteesta. poisto vaatii aina oikeaoppista käsittelyä ja jätteen poistoa ”Rakennustyömailla laitetaan joku harjoittelija tai kesä- sekä viranomaisasiointia”, toteaa Kivijärvi. työntekijä suorittamaan saumaustyötä, ellei hänelle muuta työtä ole tarjolla.” Kivijärvi kuitenkin huomauttaa, että tässä kohtaa mennään Paljon vartijana Anton Panschin on samoilla linjoilla: nykypäivänä talotek- metsään ja pahasti, sillä saumaustyö on erikoisosaamista niikka on siinä määrin sekava kokonaisuus, että kun yksi osa- aivan kuten sähkö- tai LVI-työ – eikä näihinkään töihin laiteta alue mättää, se vaikuttaa koko pakettiin. ketään ilman ammattiosaamista. ”Joskus tuntuu, että saumaustyötä pidetään yleisesti vain tapana täyttää jokin tyhjä rakenneväli ’jollain’ massalla.” ”Korjaussaumauskohteissa isännöitsijät ja valvojat ovat ”Tällöin talossa pitää olla taloteknisesti toimivat saumat tai talotekniikka ei toimi, niin kuin sen pitäisi. Sitäkin pitää miet- tiä, miten se vaikuttaa talon elinkaareen tai asukkaiden tervey- teen, jos kosteus pääsee saumoista sisään rakenteisiin.” n jo pitkään edellyttäneet, että saumaustyön tekee ammattilai- nen ja vähitellen sama suuntaus näkyy myös uudistyömailla”, valottaa yhdistyksen kunniajäsen Petri Silvennoinen. Oppia konkarillekin Tällä hetkellä työmailla liikkuu monenlaista saumaajaa – ja paras tapa parantaa laatua on panostaa koulutukseen ja opettaa asiakkaat vaatimaan saumaustyökortilla osoitettua ammattipätevyyttä. Ihan ilman nurinoita ei sännätty koulutuk- seen – rivissä kun on niin kokeneita konkareita, että he eivät ihan heti uskoneet tarvitsevansa lisäoppia. ”Saumausyhdistyksen jäsenliikkeissä on saumareita, jotka ovat tehneet duunia 1980-luvulta asti ja jotkut olivat skeptisiä, että onko koulutuksesta hyötyä. Kurssin jälkeen kaikki ovat kui- tenkin myöntäneet, että uutta tietoa tuli vanhoillekin tekijöille siinä määrin, että kannatti hankkia kortti”, Panschin kertoo. Alalla on kestohaasteena esimerkiksi uusien materiaa- lien yhteensopivuus ja tartuntapinnat niiden saumaamisessa sekä oikeiden tuotteiden valinta. Uusissa rakennusmateriaa- Suomen Rakennussaumausyhdistys –  johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994 –  yhdistyksessä on tällä hetkellä 34 jäsentä –  yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä –  lisäksi yhdistys toimii yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä leissa on usein esimerkiksi muoviyhdisteitä, jotka aiheuttavat 4–5 /  2018  kita 57