KITA 4+5/2018 - Page 17

Vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden ollessa kyseessä suu- rimmat ongelmat liittyvät Kuusiston mukaan piileviin vaurioi- hin eli pikku hiljaa syntyneisiin vaurioihin, joita on mm. mär- kätiloissa vedeneristyksen pettäminen (tai puuttuminen) ja toi- saalta maan alla olevissa tiloissa sokkelin vedeneristyksen pet- täminen. ”Rakenteiden sisällä on saattanut olla putkistojen vuotova- hinkoja, joita ei pystytä heti havaitsemaan.” ” Nopea töiden aloittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on palo-, vesi- tai öljyvahinko. Pää kylmänä tiukassa paikassa Vesivahingon sattuessa vedentulon tukkiminen tavalla tai toi- sella on tietenkin ensisijaista. Jos vettä on hyvin paljon, palo- kunta kannattaa soittaa paikalle ennen jälkivahingontorjunta- yritystä”, neuvoo Kuusisto. Auktorisoitu JVT- ja kuivausalan yritys on toimija, joka täyt- Seuraavaksi yhteys vakuutusyhtiöön, mikäli näillä on päi- tää Vahinkoalan Auktorisointiryhmän vaatimukset. Auktorisoin- vystys – tai sitten yhteydenotto auktorisoituun JVT-liikkeeseen. timenettely on ollut voimassa vahinkosaneerausalalla jo yli 10 ”Auktorisoitu JVT-liike hoitaa akuutit toimet ja tilaa tarvitta- vuotta ja sen tavoitteena on varmistaa, että JVT- ja vahinko­ vat putkimiehet ja viemärin avaajat ynnä muut tahot paikalle saneerausalalla toimivilla yrityksillä ja pelastuslaitoksilla on ja hoitaa tarvittavat ensitoimet. Vakuutusyhtiö antaa ohjeet vaadittava ammattitaito ja toiminnalliset edellytykset. Auktori- siitä, miten jatkon suhteen menetellään.” sointia valvoo Vahinkoalan Auktorisointiryhmä VAR. 4–5 /  2018  kita 17