KITA 4+5/2018 - Page 12

ILMOITUS ONNELLISTEN IHMISTEN KOTEJA LÄMMITYSVERKOSTON PERUSSÄÄDÖLLE on yllättävän paljon tarvetta, esim. Motivan arvion mukaan jopa kolme nel­ jästä asuinrakennuksesta Suomessa kaipaisi perussäätöä. ”Lyhyesti perussäädöllä tarkoitetaan oikean vesimäärän siirtämistä oikeaan paikkaan, eli että patterille menee oikea määrä vettä halutussa ajassa. Oikein tehtyä perussäätöä kut­ sutaankin verkoston tasapainotukseksi”, Trion työnjohtaja Juho Kettunen kiteyttää. Esimerkiksi patteriverkoston perussäätöön kuuluu lämpö­ häviöiden laskemista, virtaamien mittaamista, esisäätöarvojen asettamista, virtaamien mittaamista uudestaan eli monta työ­ vaihetta. Kun virtaamat ovat hyväksyttävissä rajoissa, kiinnite­ tään lopuksi termostaatit ja perussäädön suurin työ on tehty. Nostaa asumismukavuutta, laskee kustannuksia ”Suurin hyöty vanhoissa taloissa tulee tasaisemmista huone­ lämpötiloista. Asumismukavuus lisääntyy, säästöä kertyy yleensä verkoston oikeista käyttölämpötiloista ja kun huol­ lon ei tarvitse käydä enää säätämässä lämpötiloja”, Juho Kettunen kertoo. Lämmitysjärjestelmä tulisi säätää uudelleen aina keskus­ lämmityksen korjauksen tai lämmitystavan vaihdon yhtey­ dessä. Tasapainoon säädetty verkosto on aina lähtökohta ja ehto mahdollisten energiansäästötavoitteiden toteutumiseksi. Tulevaisuuden älyratkaisut yksilöllisiin tarpeisiin Juho Kettunen näkee kasvavana trendinä yksilöllisten tarpei­ den huomioimisen ja energiankulutuksen pienentämisen. ”Erilaisilla energian talteenottojärjestelmillä saadaan pie­ nennettyä energiankulutusta, mutta ne eivät ota huomioon ihmisten omia tarpeita. Etähallintalaitteet yleistyvät kovaa vauhtia myös vanhemmissa taloissa ja kerrostaloissa. Esim. huoneistokohtaisten lämpötilamittausten perusteella saataisiin reaaliaikaista tietoa, ja säätimen avulla ohjattaisiin parem­ min tarvetta vastaavaa lämpötilakäyrää. Isännöitsijä huomaisi mahdolliset poikkeamat reaaliajassa, eikä vasta kohonneen laskun muodossa. Nykyiset säätimet oppivat seuraamaan yksi­ töarvot asetellaan paikoilleen. Tästä noin viikon päästä tuo­ löiden päivärytmiä. Ne osaavat laskea esim. huoneiston läm­ daan termostaatit asuntoihin, eli asunnoissa käydään normaa­ pötilaa, kun asukkaat ovat töissä, ja nostaa sitä ennen kuin listi remontin aikana vain 3–4 kertaa, lähes peräkkäisinä päi­ asukkaat palaavat. Tämmöisiä pieniä muutoksia ei yleensä vinä. edes huomata, mutta energian kulutuksessa voidaan saavuttaa jo huomattavaa säätöä.” ”Näin haitta-aika asukkaille jää mahdollisimman lyhyeksi ja perussäädön kokonaiskestoaika on vain pari viikkoa”, Juho Kettunen korostaa. Trio minimoi haitta-ajan asukkaille Tällä toimintatavalla voidaan venttiilien vaihto ja perus­ Trion tapana on muista poiketen vaihtaa kaikki venttiilit yhden säätö toteuttaa vielä hyvinkin myöhään talvella, jopa pakkas­ päivän aikana. Verkosto tyhjennetään vedestä, venttiilit vaih­ kaudella. detaan ja verkosto täytetään uudelleen vedellä saman päivän Trio suorittaa vuosittain yli 20 yhtiön perussäädöt. Lukuina aikana. Tällöin lämmityskatkos jää yleensä noin 6–8 tunnin se on n. 4 500 patteria, n. 560 linjasäätöventtiiliryhmää ja mittaiseksi. Seuraavana päivänä verkostoa ilmataan ja esisää­ n. 800 huoneistoa per vuosi. n 12 kita   4–5 /  2018