KITA 4+5/2018 - Page 54

NÄKÖKULMA Toni Pakkala Hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys ry LAADUKKAITA JULKISIVUJA KANSAINVÄLISELLÄ YHTEISTYÖLLÄ VAIKKA SUOMALAISEN rakentamisen kenttä on hin. Vasta viime vuosina on voimakkaasti havahduttu toimiin innovatiivinen, jo pitkälti ilmastollisten haasteiden vuoksi, tulee myös julkisivutoiminnan laadun varmistamiseksi. Järjestön jul- ulkomailta Suomeen rakennustyövoiman lisäksi rakennejärjes- kisivukomiteassa toimiikin nykyisin yhdistyksemme sisaryhdis- telmiä ja materiaaleja. Perinteisesti jäätymis-sulamissykleille tyksiä mm. Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Unkarista, Isosta-­ alttiiden huokoisten materiaalien, kuten betoni ja rappaukset, Britanniasta, Latviasta ja Virosta. kehitys on kulkenut läntisen naapurimaamme kautta, jossa pai- Komitean tapaamisissa viimeisen kolmen vuoden aikana nitaan samojen ilmaston haasteiden kanssa. Kuitenkin esimer- on käynyt hyvin selväksi, kuinka paljon suomalaista osaamista kiksi eristerappausjärjestelmiä käytetään paljon Keski-Euroo- arvostetaan Euroopassa, vaikka markkinamme eivät niin suu- passa ja onkin luonnollista, että niille halutaan jalansijaa ret olisikaan. Kaikki tietävät ilmastolliset haasteemme ja ovat myös jatkuvasti kasvavilla kotimaisilla korjausrakentamisen hyvin kiinnostuneita siitä, miten niitä koitamme taklata. Komi- markkinoillamme. Ilmastolliset vaatimukset materiaaleilla ovat tean työskentelyn tarkoitus ei kuitenkaan luonnollisesti ole ollut kuitenkin hyvin erilaiset jo Saksan leveyspiirillä. vain esitelle toisillemme edustamiemme maiden osaamisia. Vaikka Suomen rakentamisen markkinat ovat Euroopan Ensimmäisenä työnä on keskitytty koostamaan tuulettuvien jul- tasolla ajatellen melko pienet ja erityisluontoiset, halukkaita kisivujen rakentamis- ja toleranssiohjeet, jotka pyrkivät ohjaa- markkinoille kuitenkin riittää. Uusien tulokkaiden tuotteiden maan laadukkaaseen julkisivurakentamiseen niiltä osin, mikä laadunvarmistamiseksi on tehty 1990-luvulta lähtien paljon on yhteistä kaikilla jäsenmailla. Samalla ohjeista käy ilmi, työtä, jotta tuotteet vastaisivat myös Suomen olosuhteiden vaa- mihin kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa selvittää kansal- timuksia. Esimerkiksi edellä mainitut eristerappausjärjestelmät lisia erityisvaatimuksia, kuten meidän rankemmat säärasitus- testataan Suomessa huomattavasti muuta Eurooppaa rajum- testauksemme. Yhteistyö on ollut erittäin antoisaa molempiin milla testaussykleillä, mihin on päädytty nimenomaan laatuon- suuntiin ja siksi jatkoa onkin luvassa. gelmien vuoksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö meidän kan- Yksi havainto komitean toiminnassa on kuitenkin ilahdut- nattaisi ottaa vaikutteita myös muualla kehitetyistä innovaa­ tanut erityisen paljon näin Julkisivuyhdistyksen puheenjohta- tioista siinä. jan ominaisuudessa. Siinä missä muilla mailla edustajina on Julkisivuyhdistys ry on ollut vuodesta 2015 mukana hyvinkin verisesti keskenään taistelevia tietyn rakennejärjestel- kansainvälisessä julkisivukomiteassa, joka toimii IFD:n män, kuten tuulettuvat julkisivut, edunvalvojia, meidän isossa (International Federation for the Roofing Trade) alla. Järjestön mittakaavassa pieni julkisivurakentajien yhteisömme toimii erit- nimi viittaa kattoihin, sillä se on alun perin perustettu vuonna täin mallikkaasti yhteisen hyvän eli laadukkaan julkisivuraken- 1952 vaalimaan laadukasta kattorakentamista sekä tietou- tamisen eteen. Se jos mikä on tehnyt vaikutuksen myös kan- den levittämistä alhaisemman rakentamisen osaamisen mai- sainvälisiin kumppaneihimme. n 54 kita   4–5 /  2018