KITA 4+5/2018 - Page 43

RAKENTAJAN VASTUUN TAKARAJALLA: 10-VUOTISVASTUU TEKSTI: SIRKKA TERHO Ota yhteyttä Sirkkaan ASIANAJAJA, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY www. eversheds.fi Sirkka Terho toimii osakkaana Eversheds Asianajotoimistossa ja hänellä on pitkäaikainen kokemus kiinteistöjuridiikasta. Sirkka on perehtynyt kiinteistökaupan, rakentamisen ja urakoitsijan vastuun, vahingonkorvauksen, yhtiöhallinnon, kiinteistöliiketoiminnan ja vuokrauksen erityiskysymyksiin sekä asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuukysymyksiin. RAKENNUSKOHTEEN LÄHESTYESSÄ 10 vuoden ikää Laajempi vastuu asuntorakentamisessa tilaaja herää selvittelemään, onko rakennuskohteessa sellaisia Oikeuskäytännössä urakoitsijan vastuu virheitä tai puutteita, joiden takia olisi esitettävä vaatimuksia on asuntorakentamiselle tyypillisessä ennen kuin vastuut kokonaan päättyvät. Tässä kirjoituksessa perustajarakennuttamisessa ja perustajaurakoinnissa käymme läpi olennaisia 10-vuotisvastuun piirteitä. laajentunut edellä sanotusta, ja sittemmin vastuu on tullut kirjatuksi pääpiirteittäin asuntokauppalakiin Mistä 10-vuotisvastuussa on kyse? perustajaosakkaan vastuuna asuntokaupassa. Perusteena Rakentamista koskevat sopimukset sidotaan yleensä Rakennus- on ollut, ettei perustajarakennuttaja tai ‑urakoitsija saa urakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Näissä ehdoissa asunto-osakeyhtiötä vastaan vedota urakkasopimuksen 10-vuotisvastuuta koskeva määräys on 30 §:ssä ”Vastuu mukaisiin vastuunrajoituksiin. Tämä puolestaan pohjautuu takuuajan jälkeen”: siihen, että g ­ rynderi on tehnyt urakkasopimuksen ”Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista asunto-osakeyhtiön ollessa sen määräys­vallassa. virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan Perustajarakennuttaja tai perustaja­urakoitsija vastaa törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta 10 vuoden ajan siitä, että rakennuskohde on hyvän tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta rakennustavan mukaisesti toteutettu. Vallitsevan tulkinnan laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voi- mukaan tämän 10 vuoden määräajan laskenta alkaa nut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Täs- grynderin perustaman yhtiön hallinnon luovutuksesta. täkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta Näyttötaakka on sillä, joka vetoaa virheeseen. on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli vas- taanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin raken- Ajan kulumisen merkitys nuskohde on otettu käyttöön.” Tärkeätä on kuitenkin aina tiedostaa, että oikeuden voi menettää jättämällä vetoamatta siihen oikeassa ajassa. Tilaajalla näyttötaakka YSE 1998 ‑ehtojen mukaiseen 10-vuotisvastuuseen Saadakseen urakoitsijan vastuuseen YSE 1998 ‑ehtojen 30 §:n vetoaminen ei yleensä onnistu, jos tilaajan olisi pitänyt perusteella tilaajan on näytettävä virheen aiheutuneen urakoit- vedota virheeseen viimeistään vastaanottotarkastuksessa, sijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituk- ja sama koskee virhettä, johon tilaajan olisi pitänyt sesta tai siitä, että urakoitsija on olennaisesti laiminlyönyt sovi- vedota takuuajan kuluessa. Asuntokauppalain mukaisissa tun laadunvarmistuksen. Verrattaessa 10-vuotisvastuuta ura- tilanteissa silmämääräisesti havaittavissa oleviin virheisiin koitsijan takuuaikaiseen vastuuseen on siis huomattava, että on vedottava viimeistään vuositarkastukseen mennessä takuuaikana urakoitsija olisi vastuusta vapautuakseen joutunut ja piileviin virheisiin kohtuullisessa ajassa (noin 4–6 näyttämään virheet hänestä riippumattomasta syystä aiheutu- kuukautta) siitä, kun ne on havaittu tai olisi pitänyt neiksi, mutta takuuajan jälkeen näyttötaakka on tilaajalla. havaita.   n 4–5 /  2018  kita 43