KITA 4+5/2018 - Page 28

KOLUMNI Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ONKO KAIKKI SÄÄNTELY PAHASTA? VALTAKUNNASSA ON menossa sääntelyn purkutalkoot. luvanvaraisuudesta, mutta heidän mielestään se ei ole Suurella innolla on poistettu vapaan markkinatalouden esteitä mahdollista. Syyksi on usein kerrottu, että LVI-asennusten ja parannettu kansalaisten elämää. Tuorein vapautus sään- luvanvaraisuus rajoittaisi vapaata kilpailua. telyn kahleista koski takseja. Pian parannetaan tilannetta apteekkien osalta. Junaliikennekin on jo päätetty vapauttaa. Purkutalkoissa muutokset ovat keskittyneet kilpailun vapaut- LVI-asennusten luvanvaraisuus ei tarkoittaisi vapaan kilpailun rajoittamista. Alalla ollaan huolissaan asennuk- sia tekevän henkilöstön osaamisesta ja niistä vahingoista, tamiseen. Ns. sääntelyn purku on keskittynyt niiden lupame- joita osaamattomat tekijät saavat aikaiseksi, vahingoista, nettelyjen ja kiintiöiden poistamiseen, jotka koskevat yrityksiä. joista aiheutuu todella merkittäviä taloudellisia ja terveydelli- Muutoksilla on pyritty parantamaan toimintamahdollisuuksia siä haittoja kansalaisille. Talotekniikka-alalle on haluttu sään- markkinassa. Kuhinasta huolimatta läheskään kaikkea sään- telyä, joka koskee henkilöpätevyyksiä, ei kiintiöitä yrityksille telyä ei olla poistamassa. Ei edes näiltä paljon julkisuudessa tai rajoituksia kilpailuun. Alan esitys on ollut, että asennuk- olleilta aloilta. Esimerkiksi henkilöiden pätevyyttä koskevia sia ­suorittavilta henkilöiltä vaaditaan alan ammatillinen perus- säännöksiä ei olla purkamassa millään alalla. Tämä tietysti on koulutus, joka voidaan todentaa tutkintotodistuksella. LVI-asen- helpottava tieto kansalaisten korvissa. Omaan ja omaisuuden nusten osalta henkilöstön pätevyys on juuri nyt kriittinen asia. turvallisuuteen ei kohdistu uusia uhkia. Energiatehokkuusvaatimukset ovat tiukentuneet ja sen myötä Kuulostaa hyvältä, mutta näin talotekniikka-alan kiinteistöihin asennetaan entistä monimutkaisempia järjestel- edustajana tilanne tuntuu kuitenkin hämmentävältä. Alan miä. Niiden turvallinen asentaminen ja toimintakunnon var- toimijat ja sidosryhmät ovat jo pitkään halunneet, että LVI- mistaminen eivät enää onnistu ilman pätevyyttä. asennukset saatettaisiin luvanvaraisiksi. Nythän niitä voi tehdä Aina on oikea aika tehdä järkeviä päätöksiä, mutta juuri käytännössä kuka vain sattuu haluamaan. Valitettavasti tämä nyt olisi erityisen hyvä hetki irrota poliitikkojen lanseeraamien konkretisoituu vuotovahinkoina ja muiden rakentamiseen termien perässä juoksevasta sopulilaumasta ja ryhtyä liittyvien virheiden aiheuttamina sisäilmaongelmina. laatimaan sääntelyä, joka on järkevää ja kansalaisten etua Valtiovallan edustajat tuntuvat ymmärtävän toiveet suojelevaa. n 28 kita   4–5 /  2018