KITA 4+5/2017 - Page 79

Nyt Teamtech tekee kiinteistön jokaiselle yksikölle huolto- ohjelman, jossa määritellään eri toimenpiteiden aikaväli. Her­ kästi likaantuvissa paikoissa puhdistustahti on tiheämpi, joten tilojen käyttötarkoitus sanelee eri toimenpiteiden tarpeen. Yritys myös numeroi puhaltimet ja varustaa ne tarvittaessa QR-koodein, jolloin yksilöidyn puhaltimen huoltohistoria ja suunniteltu huolto-ohjelma voidaan tarkistaa näppärästi äly­ puhelimella tai tabletilla. ”Luonnollisesti pesun lisäksi laitteet tarkastetaan muutoin­ kin, jolloin selviää esimerkiksi se, missä kunnossa kondenssi­ veden pumppu ja putkisto ovat. Tällainen pesuhuolto voidaan räätälöidä kohteen ja tarpeen mukaan, ja kaikkien kompo­ nenttien tila voidaan raportoida, jolloin kiinteistön hoitaja voi Isännöitsijä Rauli Pirinen ja pesumenetelmän kehittäjä Jari Yliniemi katsovat lämmönvaihtimesta valunutta vesinäytettä. Pesu tuli tarpeeseen. ainakin näiltä osin ottaa askeleen kohti ennakoivaa kunnossa­ pitoa”, Yliniemi sanoo. tetään erityisesti tarkoitusta varten suunniteltua painepesu­ Lika syö rahaa ria, jonka pisarakoko ja ruiskutuspaine on sovitettu sellaisiksi, Lämmönvaihtimissa likaantuminen heikentää voimakkaasti etteivät vesi ja lika roisku ympäri tiloja eikä suihku vaurioita laitteiden hyötysuhdetta, oli kyse minkä tyypin lämmönvaihti­ tai taivuta hentoja lamelleja. Valuva pesuvesi kootaan hallitusti mesta tahansa. Sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä ener­ kevyeen, lämmönvaihtimen alle kiinnitettävään altaaseen. giaa siirtävän väliaineen virtausta on nostettava, samoin jou­ Toimitusjohtaja Jari Yliniemi pesumenetelmän kehittäneestä dutaan käyttämään suurempaa lämpötilaeroa, joka vaikut­ Teamtech Oy:stä kertoo, että pesun kustannukset ovat vain taa suoraan prosessin hyötysuhteeseen. Jos vieras kerros on murto-osa laitteiden vaihtoon verrattuna. Suotuisassa tapauk­ paksu, lämmönvaihtimen kapasiteetti ei enää riitä, vaikka laite sessa lämmönvaihtimet ovat hyvin esillä, eikä suuria purku­ ei olisi suoranaisesti tukkeutunut. töitä tarvita. Pesun yhteydessä osa komponenteista irrotetaan, Likakerros on myös oiva kasvualusta erilaisille mikrobeille, jotta ne voidaan puhdistaa perusteellisesti ja tarkistaa niiden jolloin huoneilma tuntuu herkästi tunkkaiselta. Huonoimmassa toiminta. Esimerkiksi puhaltimien siipien ja laakereiden kunto tapauksessa mikrobikasvusto tuottaa ilmaan homeitiöiden kannattaa varmistaa. tapaisia, terveyttä voimakkaasti haittaavia yhdisteitä ja par­ FreshWash kehitettiin alun perin ilmalämpöpumppu­ jen pesuun, ja yritys on myynyt kehittämiään pesureita myös muille lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden huoltoja teke­ tikkeleita. Nämä voivat altistaa pitkään huoneistossa oleilevat esimerkiksi astmalle. Aikatalon tapauksessa lämmönvaihtimien pesun hinnaksi ville yrityksille. Ilmalämpöpumppujen puolella pesun tarve ja muodostui vajaa viidesosa laitteiden uusimisen kustannuksista. mahdollisuus on vielä huonosti tunnettu, vaikka esimerkiksi Koska vaihtimessa ei ole paljon liikkuvia osia, sen elinkaari keittiöiden ja kotieläinten takia lamellien likaantuminen on sel­ on normaaleissa oloissa reilusti pidempi kuin viisitoista vuotta. keä ongelma. Kun jokaiselle yksikölle luotiin todelliseen tarpeeseen perus­ tuva huolto-ohjelma, jäähdytyksen toiminta jatkunee vastaisuu­ Huolto-ohjelma kaupan päälle dessa ilman valituksia. n Aikatalon esimerkki osoittaa, että pesu sopii hyvin myös suur­ ten kiinteistöjen lämmönvaihtimien puhdistukseen. Niiden koh­ dalla saadaan myös mittakaavaetua, kun samassa kiinteis­ tössä on paljon saman tyypin laitteita, jolloin työvaiheet voi­ daan rationalisoida. Pientaloissa ja kesämökeillä ilmalämpö­ pumppujen pesussa on usein mukana paljon pieniä, ennalta aavistamattomia oheistöitä. Lisäksi ajo kohteelle ja sieltä pois syö tehokasta työaikaa. Pirinen ja Yliniemi kertovat, ettei Aikatalon jäähdytyksen laitteelle ole alun perin suunniteltu minkäänlaista huolto-ohjel­ maa. Todennäköisesti sen paremmin laitevalmistaja, suunnit­ telija tai asennusfirmakaan ei ole ottanut likaantumisen mah­ dollisuutta huomioon. Koska pesuille ei ole varattu aikataulua, siisteissäkin tiloissa sijaitsevat ehtivät saada lamellipinnoilleen tehokkaana lämpöeristeenä toimivan likakerroksen. Jotkin komponentit irrotetaan, jotta ne saadaan kunnolla puhtaiksi ja jotta niiden taakse pääsee pesemään. Puhaltimen juoksupyörä on päässyt kauan kaipaamaansa kylpyyn. 4–5 /  2017  kita 79