KITA 4+5/2017 - Page 71

TALOYHTIÖIDEN EI lähtökohtaisesti tarvitse kilpailuttaa han­ monteissa kilpailuttaminen edellyttää ulkopuolisen asiantunti­ kintojaan hankintalain mukaisesti, sillä taloyhtiö ei ole pää­ jan palkkaamista. Ennen tarjousten pyytämistä olisi hyvä var­ sääntöisesti hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. On kui­ mistaa, että ennakolta hankitaan riittävän hyvät suunnitel­ tenkin eräitä tilanteita, joissa taloyhtiöt voivat joutua sovelta­ mat ja että itse tarjouspyyntö laaditaan riittävän yksityiskoh­ maan hankintalain säännöksiä. Tällainen tilanne voi syntyä taiseksi muun muassa tarjousten vertailukelpoisuuden varmis­ esimerkiksi silloin, kun hankkeelle saadaan julkista tukea yli tamiseksi. 50 % hankkeen arvioiduista kustannuksista hankintalain tar­ Tarjouksia kannattaa pyytää hankkeen kokoon ja laatuun koittamalta hankintayksiköltä, ja hankkeen arvo ylittää hankin­ nähden riittävä määrä. Tarjouksia tulisi aina pyytää vain sel­ talaissa määritellyn kynnysarvon. Jos hankintalaki tulee taloyh­ laisilta tarjoajilta, joilla on riittävät tekniset ja taloudelliset tiön hankkeessa sovellettavaksi, tulee taloyhtiön tuntea hankin­ valmiudet suoriutua suunnitellusta hankkeesta. Hyvä hankinta­ talain mukanaan tuomat velvoitteet. menettely ohjaa hankintaan valmistauduttaessa selvittämään Uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuk­ ne yritykset, joilla on riittävät edellytykset työn suorittamiseen sista (ns. hankintalaki) tuli voimaan 1.1.2017. Hankintalain tai muuhun hankin