KITA 4+5/2017 - Page 69

JARKKO HANKAA JUHA KALLIOINEN PEKKA KOKKO JUKKA LAAKSO nan käyttöikää, ei osakkaalla välttämättä ole oikeutta kieltää Esteellisyyssäännösten tarkoitus on ehkäistä tilanteet, joissa asunto-osakeyhtiötä suorittamasta uudistustyötä. Asunto-osake­ päätöksentekoon osallistuu henkilö, jonka henkilökohtainen yhtiölain esitöissä on muun muassa katsottu, ettei yhtiön osak­ etu on yhtiön edun kanssa ristiriidassa. kailla ole oikeutta kieltäytyä lämpöpattereiden vaihtamisesta Pykälän 2 momentin nojalla hallituksen jäsen ei saa osal­ siinä tapauksessa, että lämmitysjärjestelmän kunnossapito on listua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta tai muuta oikeus­ yhtiön vastuulla. tointa koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa Myös se seikka, että osakkaan kieltäytyminen uudistus­ siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun työstä aiheuttaisi yhtiölle tai muille osakkaille olennaista esteet­ kanssa. tistä haittaa, saattaa estää kieltäytymisen parveketta koskevasta Esteellisyyssäännöksiä on käytännössä tulkittu melko tiu­ uudistustyöstä. Esteettisenä haittana on asunto-osake­yhtiölain kasti. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti katsottu, että jo se esitöissä pidetty esimerkiksi rakennuksen ulkoasun muutosta, seikka, että asia koskee sopimusta tai muuta oikeustointa, josta parvekkeen lasittamisessa väistämättä olisi kysymys. josta hallituksen jäsenellä on odotettavissa olennaista etua, luo Ennen päätöksentekoa on hyvä ottaa huomioon, että eturistiriidan hallituksen jäsenen ja yhtiön välille ja synnyttää mikäli osakas kieltäytyy yhtiön suorittamien kunnossapitotöi­ siten hallituksen jäsenen esteellisyyden. Kun hallituksen jäsen den yhteydessä tarjoamasta uudistustyöstä, ei tällä ole myö­ tässä tapauksessa omistaa kokonaan asunto-osakeyhtiölle pal­ hemmin oikeutta vaatia yhtiötä toteuttamaan kyseistä uudis­ veluita tarjoavan yrityksen, on selvää, että riski eturistiriidan tusta huoneiston osalta. syntymisestä on olemassa. Hallituksen jäsen, joka on esteellinen osallistumaan tietyn Toimin taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana. asian käsittelyyn, voi osallistua siihen kokoukseen, jossa asia Useat taloyhtiömme asukkaat ovat viime aikoina on käsiteltävänä. Kun esityslistassa edetään sen asian käsitte­ valittaneet sisäilman laadusta. Eräs hallituksen lyyn, josta päättämään tämä on esteellinen, tulee tämän pois­ jäsenistä, joka omistaa talotekniikkayrityksen, tua kokoustilasta siihen asti, että asian käsittely päättyy. Esteel­ on tarjoutunut suorittamaan taloyhtiön tiloissa lisen hallituksen jäsenen tulisi jäävätä itsensä päätöksenteosta mikrobikartoituksen. Kartoitus on kuitenkin oma-aloitteisesti. Mikäli tämä ei sitä tee, on muiden hallituksen melko hintava. Voiko hän tässä tapauksessa jäsenten tehtävä päätös hänen esteellisyydestään ja pyytää osallistua hallituksen kokoukseen, jossa asiasta häntä poistumaan asian käsittelyn ajaksi. päätetään? Hallituksen päätös, jonka tekemiseen on osallistunut esteel­ Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 4 §:ssä säädetään asunto-osa­ linen hallituksen jäsen, on sellaisenaan pätemätön eikä sitä keyhtiön hallituksen jäsenen esteellisyydestä päätöksenteossa. saa panna täytäntöön. n JOHANNA NAARALA LOTTA NAHKALA ARTO PALSALA KAI SALONEN SIRKKA TERHO 4–5 /  2017  kita 69