KITA 4+5/2017 - Page 68

MIKA BACKMAN ASIANAJAJA, EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Teetin kaksi vuotta sitten omistamassani asun- nossapitotöitä ei todennäköisesti voitaisi tehdä samalla ”kier­ nossa kylpyhuoneremontin. Taloyhtiö on nyt roksella” yhtiön muiden huoneistojen kanssa, vaan ne tulisi­ aloittamassa putkiremonttia, jonka yhteydessä vat yhtiön tehtäväksi erillistyönä, tai mikäli rakennusmää­räykset kaikki yhtiön kylpyhuoneet uusitaan. Minun kyl- ovat töiden suorittamisen jälkeen muuttuneet siten, ettei tehty pyhuoneeni putket ja vesieristeet ovat hiljattain työ vastaa nykyisiä rakennusmääräyksiä, ei yhtiölle välttämättä tehdyn remontin ansiosta tietenkin loistokunnos- synny lainkaan säästöä eikä oikeutta alennukseen siten ole. sa. Olenko velvollinen silti osallistumaan niihin Yhtiöllä ei ole oikeutta harkintansa mukaan päättää vastik­ kustannuksiin, jotka aiheutuvat putkiremontin keen alentamatta jättämisestä siinä tapauksessa, että aiemmin yhteydessä muissa asuinhuoneistoissa tehtävistä tehdyn työn todetaan tosiasiallisesti alentaneen yhtiölle suunni­ kylpyhuoneremonteista? telluista kunnossapito- tai muutostöistä aiheutuvia kustannuksia. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n mukaan asunto-osakeyh­ tiö voi tavanomaisella enemmistöllä päättää yksittäiseltä osak­ Taloyhtiössäni on tulossa julkisivuremontti. kaalta kunnossapito- tai muutostyön kustannusten kattamiseksi Tutustuin suunnitelma-asiakirjoihin, ja niiden perittävän yhtiövastikkeen alentamisesta siinä tapauksessa, mukaan kaikki parvekkeet lasitetaan ja että tämän tai esimerkiksi aiemman asukkaan suorittamat kor­ parvekkeiden lattioihin asennetaan puuritilät. En jaustoimenpiteet vähentävät yhtiölle kunnossapito- tai muutos­ halua lasitusta enkä puulattiaa, koska käytän työstä tulevia kustannuksia. Näin ollen, mikäli yhtiö toteaa, parvekettani yrttien kasvattamiseen. Voinko ettei kylpyhuoneessasi tarvita korjaustöitä, sinulla on oikeus tehdä asialle mitään? yhtiövastikkeen alentamisen muodossa tulevaan hyvitykseen. Parveke, jolle on pääsy ainoastaan osakehuoneiston kautta, Alennusta määritettäessä huomioon otetaan yhtiölle synty­ kuuluu asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n nojalla tähän huo­ vän säästön arvioitu määrä ja osakkaan yhtiövastikeperusteen neistoon, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu. Asunto-osa­ mukainen maksuvelvollisuus. Alennuksen määrä on näistä pie­ keyhtiön osakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus päättää huoneis­ nempi; vaikka arvioitu säästö ylittäisi osakkaan maksuvelvolli­ tonsa varustelutasosta, ja tällä on näin ollen myös oikeus kiel­ suuden, ei yhtiö korvaa osakkaan tekemistä töistä sille aiheu­ tää asunto-osakeyhtiötä suorittamasta tiettyä uudistustyötä huo­ tunutta säästöä yhtiövastikeperusteen mukaisen maksuvelvolli­ neistossaan. suuden ylittävältä osalta. Edellytyksenä alennuksen saamiselle on, että työt on suo­ Edellytyksenä kieltäytymiselle on, kuten muutoinkin osak­ kaan käyttäessä osakkeenomistukseen perustuvaa hallintaoi­ ritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti. Yhtiön tulee voida keuttaan, ettei kieltäytymisestä aiheudu haittaa tai vahinkoa varmistua siitä, että työt on suoritettu hyväksyttävällä tavalla. asunto-osakeyhtiölle tai muille osakkaille. Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi urakkasopimusasiakirjo­ Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n nojalla parvekkeen jen, työmaapäiväkirjojen, valvontaraporttien sekä vastaan­ rakenteet ja rakennuksen ulkopinta osakkaan hallinnassa ole­ ottotarkastuksen pöytäkirjan avulla. Puutteellisesti dokumen­ van parvekkeen kohdalla kuuluvat asunto-osakeyhtiön kunnos­ toitu tai esimerkiksi hyvän rakennustavan vastaisesti tehty työ sapitovastuulle. Näin ollen osakkaan kunnossapitovastuulle kuu­ on riski taloyhtiölle eikä sen siten voida katsoa oikeuttavan luvat käytännössä ainoastaan parvekkeen lattian ja etu­seinän alennukseen. sisäpuolen pinnoite. Yksittäistapauksessa alennuksen saamiseen saattaa vai­ Mikäli parvekkeen lasittamisella ja puuritil ;fFV6VF֜*ЦWGFל;g2FVG7L:BL;f7L:BVVWB֖:FƒW6W&66VW6W&6F&GW2FVL:L:B7VF6WF;fV*ЧfW6W&7G7G;gBFVG斖V6GFVWGL:B6WW&fV*76Ff7GWVWfV&VFVFVF&VV6VVƶ*УcF(N( 3R(#p