KITA 4+5/2017 - Page 40

Projektipäällikkö Jarkko Kemppi Bravida F ­ inland Oy:n Technology Centeristä toteaa, että tietoisuus toi- mivan ilmanvaihdon ja laadukkaan sisäilman välisestä yhteydestä on viime vuosien aikana kasvanut. Tämä näkyy mm. siinä, että rakentamis- ja saneerausprojekteissa laitetaan pystyyn erilaisia työryhmiä, joissa on mukana laaja kirjo eri alan asiantuntijoita. ”Laajaa osaamista sisältävät työryhmät auttavat kiinteistön ” Terveessä rakennuksessa niin ilmanvaihdon kuin rakenteidenkin tulee toimia moitteettomasti. Taloyhtiöiden elämää saattaa helpottaa kehittyvä tekno- logia – ainakin mikäli sitä vaivaudutaan opettelemaan. Kem- omistajia ja kiinteistön kunnossapitoa tekemään oikeita pää- pin mukaan langattomat laitteet ovat kehittyneet huimasti viime töksiä, jolloin voidaan taata tilojen käyttäjille terveellinen ja vuosina ja alkavat näkyä jo monissa uusissa projekteissa. turvallinen ympäristö.” Sisäilmaan liittyvät suurimmat kompastuskivet taas liitty- vät siihen, että ilmanvaihdon oikeanlaisen toiminnan hyötyjä ”Esimerkiksi langattomien antureiden sijoittelu tulee edul- lisemmaksi taloyhtiöissä kaapelointiin verrattuna ja langatto- muus myös lisää joustavuutta.” ei aina osata tai haluta ymmärtää. ”Terveessä rakennuksessa Kempin mukaan taloautomaation saralla avoimien niin ilmanvaihdon kuin rakenteidenkin tulee toimia moitteetto- protokollien merkitys tulee kasvamaan edelleen. ”Kun talo­ masti”, Kemppi muistuttaa. tekniikka on kasvavassa roolissa, olisi myös hyvä huomioida Taloyhtiöiden osalta on lisäksi olemassa se sitkeä huollon tarve järjestelmissä ja toimilaitteissa”, hän muistuttaa. ongelma, että asukkaat menevät itse säätämään ilmanvaihdon Jotta uusista järjestelmistä saadaan paras hyöty irti ja laitteiden venttiileitä. ”Riippuen siitä, kuinka taloyhtiössä ilmanvaihto on ikää pidennettyä, täytyy taloyhtiöllä olla check-list valmiina: toteutettu, vaikuttavat muutokset myös kiinteistön muihin asun- ”Olisi hyvä tarkistaa vuosittain järjestelmien asetusarvot, toihin ja jopa koko rakennuksen painesuhteisiin ja ilmamää- mittaukset ja ohjaukset sekä venttiilien ja toimilaitteiden toi- riin.” minta.” n 40 kita   4–5 /  2017