KITA 4+5/2017 - Page 39

” K Korvausilmareittien tukkimisen haitallisuus tulisi tehdä asukkaille selväksi. Koulutuspäällikkö Ali Aaltonen Vallox Oy:stä kat- soo, että ihmisten tietoisuus ja vaatimukset hyvästä sisä­ilmasta yleistyvät koko ajan. ”Esimerkiksi linjasaneerausten yhteydessä ainakin hankesuunnitteluvaiheessa käsitellään jo n ­ ykyään hyvin Langaton huoneanturi usein myös ilmanvaihtojärjestelmän saneerausta tai uuden SiMAP-ratkaisujen myynti- ja markkinointipääl- asentamista”, Aaltonen toteaa. likkö Harri Autio Si-Tecno Oy:stä toteaa, että toimiva ”Energiansäästön lisäksi parempi sisäilma toimii tässä kan- ilmanvaihto on välttämätön edellytys hyvälle sisäilmalle, mutta nustimena. Lopullisen remontin laajuuteen vaikuttavat sitten asukastasolla ilmanvaihdon merkitys koetaan hyvin subjektii- myös kustannukset, ja ilmanvaihto on valitettavan usein sillä toi- visesti. menpidelistalla, joka karsiutuu lopullisesta toteutuksesta pois”, ”Tällöin keskiöön nousee vetoisuus, huoli energiakuluista hän harmittelee. tai oman asunnon koettu tunkkaisuus.” Taloyhtiössä ei tosin välttämättä edes tiedetä, millainen Aution mukaan hiilidioksidin merkitys sisäilman laadulle ilmanvaihtojärjestelmä talossa on. Aaltosen mukaan talo­ tulee usein esille, vaikka asuinrakennuksissa hiilidioksidin yhtiöissä pitäisi ihan ensimmäiseksi opettaa asukkaille keskei- määrä nousee harvoin asuintiloissa kovin korkealle, koska set asiat ilmanvaihtojärjestelmästä, sen toiminnasta, säädöstä, ihmisiä on suhteellisen vähän tilavuuteen verrattuna. huollosta, toiminta-ajoista sekä asukkaiden vaikutusmahdolli- ”Tunkkaisuuden tunne tulee tyypillisesti liian korkeasta läm- suuksista ilmanvaihdon määrään. pötilasta tai kosteudesta tai hajuista. Näihin voidaan vaikut- ”Ainakin korvausilmareittien tukkimisen ja ilmanvaihtovent- taa ilmanvaihdolla, mutta pelkkä ilmanvaihdon tehostaminen tiilien ’omatoimisen säädön’ haitallisuus tulisi tehdä asukkaille ei useinkaan ratkaise ongelmia. Pelkkä ilmamäärä ei ratkaise selväksi.” sisäilman laatua, vaan sillä on suuri merkitys, mistä ja minne Koska ilmanvaihtojärjestelmiä on olemassa hyvin erilaisia, ilma virtaa”, kuvailee Autio. ”maallikkojen” ei ole kovinkaan helppo