KITA 4+5/2017 - Page 16

Julkisivuyhdistys ry ELEMENTTISAUMAUSALA VAHVISTAA AMMATTITAITOAAN TEKSTI: PETRI ANNILA / JULKISIVUYHDISTYS RY:N TOIMINNANJOHTAJA Vaikka julkisivuissa on elementtisaumaa vain noin prosentti, ammattiylpeydellä ja oikeilla aineilla tehdyt saumat ovat rakennusten ja ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä. Suomen saumausalan keskeiset osaajat ovat kehittäneet yhdessä saumaustyökoulutuksen, jossa saumausalan asiantuntijat voivat oppia toisiltaan ja palvella entistä paremmin julkisivualan tarpeita. TTS TYÖTEHOSEURASSA Vantaalla käynnistyneen sau­ maustyökorttikoulutuksen tavoitteena on se, että jatkossa sau­ maustöitä saavat tehdä vain ne työntekijät, joiden ammatti­ taito on varmistettu teoria- ja näyttökokeella. Teoria- ja näyt­ tökokeen läpäisseet saumaustyöntekijät saavat saumaustyö­ kortin. Saumaustöiden tilaajat voivat turvata tilaamansa sau­ maustyön laatua ja samalla edistää julkisivu- ja saumaus­alan kokonais­etua vaatimalla tarjouksissa saumaustyöntekijöiltä saumaustyökorttia. Saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivässä käsitellään mm. saumausalan historiaa, oikeita työmenetelmiä, saumaus­ aineiden erityispiirteitä, työlainsäädäntöä ja työehtosopimuk­ sia, haitta-aineita sekä työturvallisuutta. Teoriapäivän koulutta­ jiksi on saatu Suomen saumausalan keskeisiä asiantuntijoita ja materiaalitoimittajia. ”Opiskelijoiden on syytä perehtyä asiantuntijoiden laati­ miin oppimateriaaleihin ennen lähipäivää. Muuten he eivät välttämättä pääse vaativasta teoriakokeesta läpi, vaikka olisi­ vat hoitaneet työnsä kunnialla monta vuotta”, toteaa Sauma­ laakso Oy:n toimitusjohtaja Anton Panschin, joka vastaa kou­ lutuksessa saumausaineiden haitta-aineiden osuudesta. Teoriapäivänä opiskelijat käyvät päivän päätteeksi tentin koe, jonka arvioivat työntekijöiden, työnantajien ja oppilaitok­ sen edustajat. Teoria- ja käytännönkokeen hyväksytysti suorit­ läpi yhdessä kouluttajien kanssa. Keskustelut ovat venyneet pit­ taneet saavat saumaustyökortin, joka on samalla talonraken­ källe iltaan. nusalan ammattitutkinnon osatutkinto numero 33 ”joustavat ”Mielestämme väärästä vastauksesta on voinut saada pis­ teen, jos opiskelija on perustellut vastauksensa niin, että kaikki saumaukset”. ”Teoriakoe on vaativa monivalintakoe, jonka vastauk­ voivat oppia perustelusta jotain uutta. Itse olen oppinut uutta sista pitää olla oikein vähintään 80 prosenttia. Käytän­ jokaisesta teoriapäivästä”, toteaa Suomen saumausalan uran­ nön kokeen sisältö taas määräytyy suoraan Opetushallituk­ uurtaja Boris Panschin, joka on saumaustyökorttikoulutuksen sen laatimista talonrakennusalan ammattitutkinnon tutkinnon yksi kouluttajista. Hän on tehnyt saumaustyökorttikoulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksista sekä hyväksytyn suo­ toteutumiseksi työtä monta vuotta. rituksen k ­ riteereistä”, kertoo TTS:n kouluttaja Mika Karku­ Saumaustyökorttikoulutuksen teoriapäivän kokeen läpäis­ seillä on aikaa puolitoista vuotta tehdä työmaalla käytännön 16 kita   4–5 /  2017 lahti, joka vastaa teoria- ja näyttökokeista sekä teoriapäivän työturvallisuus­osiosta. n