KITA 4+5/2014 - Page 63

Keittiön vesikalusteet kannattaa sijoittaa märkätilan vie- vesivuodot voidaan havaita ja putkijohdot korjata helpommin. reen, mikä mahdollistaa keittiön viemärin integroinnin märkäti- Putkiläpivientejä ei tehdä asuntojen välipohjarakenteeseen. laelementtiin. Ratkaisu vähentää viemärimelun haittoja, ja lat- Asuntojen kaikki kytkentäjohdot ovat suojaputken sisään asen- tian viemärilävistykset vältetään. Samoin kuin WC:ssä, väli- nettuja muoviputkia. Ratkaisu vähentää myös vesivahinkoja ja pohjan kantavan rakenteen suunnittelu helpottuu, kun siihen ei meluhaittoja, kun asunnoissa ei ole muita asuntoja palvelevia tarvitse sijoittaa viemäriä. putkijohtoja. Siten myös putkien uusiminen on helpompaa. Keittiöön kannattaa tehdä lattian vedeneristys ja keittiö- Lämmitysjärjestelmän lämmönjakotapana mallisuunnitel- kaapiston alle lattiakaivo (kuivakaivo) siltä varalta, että esi- missa käytetään vesikiertoista lattialämmitystä. Ratkaisu pois- merkiksi astianpesukone aiheuttaa vesivahingon. Lattiakaivo taa lämmityslaitteiston kautta aiheutuvia äänihaittoja. Asunto- palvelee myös pelastuslaitosta, koska mahdolliset sammutusve- jen välisen välipohjalaatan putkilävistykset vältetään, ja jako- det voidaan poistaa sen kautta. tukkien kytkennät on mahdollista tehdä rakennuksen rungon Keittiössä, kuten myös muissa kuivissa tiloissa, välipohjan pystyttämisen jälkeen omana työvaiheena. kelluva pintalaatta tiivistetään seinärakenteeseen elastisella tii- Lämmitysjärjestelmän jakotukit on sijoitettu jakotukki- vistysmassalla. Tiivistys parantaa rakenteiden ääniteknistä toi- kaappiin. Tällöin kaikki liitokset voidaan tarkastaa, vesivuo- mintaa. Samalla se estää lattialle joutuneen veden kulkeu- dot havaita ja lattialämmityslaitteiston säädöt, ilmaukset ja tumisen rakenteiden sisään. Lattian ja seinän välinen liittymä huoltotoimenpiteet voidaan hoitaa helposti. Jakotukkikaappien voidaan tiivistää myös vedeneristyskaistalla, joka nostetaan sijoituksessa otetaan huomioon rakennuksen toteutustapa. Aineisto löytyy osoitteesta PUUINFO.FI hakusanalla jalkalistan taakse. Vesijohtojen nousulinjat asennetaan porrashuoneeseen. RunkoPES. Porrashuoneen alakatosta vesijohdot kytketään asuntojen märkätilaelementtien putkiliitoksiin. Tällöin mahdolliset nousulinjan Lisätietoja: www.puuinfo.fi SUOMEEN SYNTYI VAHVA VENTTIILIPERHE Vexve ja Naval ovat nyt yhtä vahvaa perhettä. Markkinoiden kattavin kaukolämmön ja – kylmän venttiiliperhe syntyi, kun Vexve Oy osti 31.3.2014 Naval Oy:n amerikkalaiselta Flowserveltä. SUOMALAISEN PERHEYHTIÖN paras tieto, taito, kokemus kassa käytettävät venttiilit. Tuotteet mahdollistavat asiakkaille ja kehitystyö palvelevat jatkossa sekä Vexven että Navalin tehokkaan, häiriöttömän ja koko elinkaaren mittaisen toimin- asiakkaita maailmanlaajuisesti. Alansa huippuventtiilit säästä- nan vaativissa olosuhteissa. vät aikaa, rahaa, energiaa ja yhteistä ympäristöä. Suomessa on pitkät perinteet kaukolämmön rakentami- Innovatiivisia ratkaisuja ja perheyrityksen sessa. Pohjoisten olojen taitajat muodostavat nyt yhdessä suo- joustavuutta malaisen cleantechin, kaukolämmön- ja kaukokylmän huip- Perheyrityksen kasvollinen omistajuus, pitkäjänteisyys ja puosaamisen keskittymän. Puolen vuosisadan kokemus, erin- nopea päätöksenteko realisoituvat asiakkaille päivittäisessä omainen insinööritaito, modernit tuotantomenetelmät ja asia- palvelussa. Vahva venttiiliperhe tarjoaa asiakkailleen huippu- kaskeskeinen toimintapa varmistavat menestyksen. laatua, joka ylittää vaativat asiakasodotukset. Innovatiiviset ratkaisut sekä laadukkaat materiaalit ja komponentit takaavat Kansainvälinen menestyjä Vexve- ja Naval-tuotteet ovat lunastaneet asiakkaiden luotta- venttiilien kestävyyden ja toimintavarmuuden. Alan ammattilaisten osaaminen, modernit tuotantomenetel- muksen yli 30 maassa. Kaukolämpö ja -kylmä kulkevat tehok- mät ja prosessit sekä tinkimätön laadunvalvonta varmistavat kaasti vahvan tuoteperheen venttiilien kautta niin Kiinassa, asiakkaille parhaan mahdollisen kokonaistaloudellisen tulok- Venäjällä, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Yli miljoonan vent- sen. Tuotteet suunnitellaan ja palveluja kehitetään asiakkai- tiilin tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin. Vexve den, suunnittelijoiden, asentajien ja käyttäjien sekä käyttöolo- Oy:lle myönnettiin Tasavallan presidentin kansainvälistymis- suhteiden ehdoilla. Jo erikseen vahvat Vexve ja Naval pysty- palkinto 2013. vät tulevaisuudessa yhdessä vielä enempään: kattavammin, Vahva venttiiliperhe tarjoaa markkinoiden laajimman vent- tehokkaammin ja entistä täsmällisemmin. tiilivalikoiman kaukolämpö- ja -kylmäjärjestelmiä varten kattaen kaikki rakentamisessa ja käy