KITA 4/2016 - Page 44

Julkisivuyhdistys r.y. KOLUMNI Jukka Lahdensivu Ramboll Finland Oy hallituksen jäsen / tekniikan tohtori / Julkisivuyhdistys ry SUOMALAISET JULKISIVUMARKKINAT VUONNA 2014 Suomessa rakennettiin erilaisia julkisivuja sivuista (13 %), joita on erityisesti suurissa teollisuus-, varasto- kaikkiaan reilu 12 miljoonaa neliömetriä. Tästä noin 60 % oli ja toimistorakennuksissa. Julkisuudessakin paljon keskuste- uudisrakentamista ja loput 40 % julkisivujen korjaamista. Suo- lua aiheuttaneiden betonijulkisivujen osuus on 7 % koko julki­ messa rakentamista tilastoidaan monin eri tavoin joista sitten sivumarkkinasta ollen yhtä suuri kuin tiilijulkisivujen osuus. Eri- tehdään erilaisia tarkasteluja menneestä sekä arvioita tulevai- laisia rapattuja julkisivuja on kaikkiaan noin 10 %. Rapatut suuteen. Pidempiaikaisena trendinä on nähtävissä, että uudis- julkisivut ovatkin kasvattaneet suosiotaan selvästi eniten viime- rakentamisen osuus niin julkisivuissa kuin muussakin rakenta- vuosina. misessa on ollut laskusuunnassa ja samanaikaisesti korjausrakentaminen on jo pitkään ollut tasaisessa nousussa. Julkisivuyhdistys teetti edellisen markkinatutkimuksen 2005, mutta tämän tuoreen ja selvästi entistä hienojakoisem- Rakentamisen tilastot perustuvat pääosin rakennuslupaha- man tutkimuksen myötä se on tarkoitus päivittää jatkossa vuo- kemuksista saatavaan tietoon sekä erilaisiin rakennusalan toi- sittain sekä kehittää koko ajan hienojakoisemmaksi ja tarkem- mijoille suunnattuihin kyselyihin. Tällaiset tilastot antavat kui- maksi. n tenkin vain yleiskuvan rakentamisen senhetkisestä volyymista, mutta tarkempi analyysi es