KITA 3/2018 - Page 53

JARKKO HANKAA JUHA KALLIOINEN JOHANNA MARIA KAJASTE PEKKA KOKKO osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä Sovimme asunto-osakeyhtiön edellisessä taikka niiden valvomista varten. Käynti osakehuoneistossa on yhtiökokouksessa järjestävämme ylim ääräisen järjestettävä osakkeenomistajalle ja osakehuoneiston haltijalle yhtiökokouksen, kun taloudellinen loppuselvitys sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä. tehdystä julkisivuremontista on saatu. Nyt taloudellinen loppuselvitys on saatu, Laissa ei oteta kantaa siihen, kuinka tarkasti huoneisto- käynnin ajankohta tulisi ilmoittaa. Suositeltavaa on ilmoittaa mutta hallitus päätti jättää ylimääräisen ajankohta mahdollisimman tarkasti osakkaalle ja huoneiston yhtiökokouksen kutsumatta koolle. Voiko haltijalle, mutta laki ei velvoita taloyhtiötä ilmoittamaan käyn- hallitus tehdä tällaisen päätöksen ja sivuuttaa nin ajankohdasta kahden viikon aikajaksoa tarkemmin. yhtiökokouksen? Pääsääntöisesti huoneistossa käynti edellyttää suostu- Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan musta, mutta osakas tai huoneiston haltija ei voi perusteetto- yhtiökokous voi aina päättää uuden kokouksen koolle kutsumi- masti kieltäytyä päästämästä yhtiön edustajia huoneistoon, sesta tai asian siirtämisestä jatkokokoukseen. Uudella ko­kouk­ kun kyseessä on katselmus, jonka tarkoituksena on valvoa sella tarkoitetaan ylimääräistä yhtiökokousta. Hallituksen on huoneiston kuntoa jatkossa suoritettavien kunnossapitotoimien pantava täytäntöön yhtiökokouksen päätös jatko­kokouksesta varalta. Osakkaalla ei siis käytännössä ole mahdollisuutta tai uuden yhtiökokouksen järjestämisestä, eikä hallitus siis voi kieltää yhtiön edustajaa tulemasta huoneistoon tällaisessa omalla päätöksellään sivuuttaa yhtiökokouksen tekemää pää- tilanteessa. Huoneistokäynnistä tulisi kuitenkin ensin pyrkiä töstä, vaan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle. sopimaan osakkaan tai huoneiston haltijan kanssa. Jos sopi- Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 18 §:n 2 momentin vaa ajankohtaa ei löydy, yhtiön edustajat voivat kirjallisesti mukaan, jos yhtiökokousta ei kutsuta koolle, vaikka kutsu tulisi ilmoittaa ajankohdan, jolloin huoneistoon mennään yleisavai- lain, yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan mella. Tällaisessa tilanteessa lienee parasta, että osakas jät- toimittaa, aluehallintoviraston tulee hallituksen jäsenen, isän- tää kopion turvalukon avaimesta taloyhtiölle ainakin tuon kah- nöitsijän, tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai osakkeen- den viikon ajaksi välttyäkseen mahdolliselta korvausvastuulta, omistajan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous mikäli taloyhtiön edustajat eivät pääsekään asuntoon ilmoitet- koolle yhtiön kustannuksella. Aluehallintoviraston päätös voi- tuna ajankohtana. daan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. n JUKKA LAAKSO LOTTA NAHKALA ARTO PALSALA KAI SALONEN SIRKKA TERHO 3 /  2018  kita 53