KITA 3/2018 - Page 52

MIKA BACKMAN ASIANAJAJA Ota yhteyttä Mikaan EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY www.eversheds.fi Terveystarkastaja on todennut asunnossani korjaus­kustannusten lisäksi myös vian selvittämisestä terveyshaitan ja antanut taloyhtiölle määräajan sekä korjauksen suunnittelusta ja valvonnasta koituneiden haitan poistamiseksi. Taloyhtiö ei ole kulujen kohtuullista korvaamista. Tarvittavien selvitysten ja ryhtynyt toimiin terveyshaitan poistamiseksi korjaustoimien laajuudesta syntyy helposti erimielisyyttä määräaikana, vaikka olen sitä vaatinut. Voinko osakkaan ja asunto-osakeyhtiön välille ja osakkaan teettäessä poistaa terveyshaitan omalla kustannuksellani korjaustoimet itse, hän ottaa riskin siitä, ettei kaikkien ja laskuttaa tehdyt toimet sitten taloyhtiöltä? kertyneiden kulujen katsota olevan korvausvastuun piirissä. Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 4 §:n mukaan osakkeen­ Korjausprosessin mahdollisimman tarkka dokumentoiminen omistaja voi teettää osakehuoneistossaan yhtiön kustannuk- esimerkiksi valokuvin onkin suotavaa myöhempien sella sellaisen yhtiön vastuulla olevan kunnossa­pitotyön, jonka erimielisyyksien välttämiseksi. tekemättä jättämisestä aiheutuu osakkeen­omistajalle vähäistä suurempaa haittaa ja jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen Rappumme ilmoitustaululla oli ilmoitus siitä, huomautuksen saatuaan ryhtynyt viivytyksettä riittäviin toimiin. että asunto-osakeyhtiön puolesta suoritetaan Osakas voi siis poistaa terveyshaitan omalla kustannuksellaan jokaisessa asunnossa märkätilojen ja ja laskuttaa kertyneet kulut asunto-osakeyhtiöltä. vesipisteiden katselmus tulevan kuukauden Mikä hyvänsä yhtiön kunnossapitovastuun laiminlyönti ei kahden viimeisen viikon aikana. Olenko kuitenkaan oikeuta osakasta teettämään työtä, vaan kysee- velvollinen olemaan valmiudessa päästämään seen tulee vain sellainen vika, jolla on todellista merkitystä esi- yhtiön edustajan asuntooni koko tuon ajan merkiksi asunnon käytettävyyteen tai turvallisuuteen. Osak- ja jättämään asuntoni turvalukitsematta vai kaan teettämisoikeus on ensisijainen verrattuna jälkikäteiseen pitäisikö katselmuksen ajankohdasta sopia vahingonkorvausoikeuteen, mikä on järkevää erityisesti sellais- tarkemmin? ten vikojen ja haittojen osalta, jotka mahdollisesti johtaisivat Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n mukaan yhtiön hallituksen lisävahingon syntymiseen. jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän Kunnossapitotyöstä on korvattava työn teettämisestä valtuuttamalla on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kulut. Tämä tarkoittaa tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai 52 kita   3 /  2018