KITA 3/2018 - Page 43

” Julkisivualalla Ohjeita talvitöihin tapahtuu kaistaan lähiaikoina. paljon koko ajan. JSY on laatinut julkisivuille uudet talvikorjausohjeet, jotka jul- ”Ohjeissa ei ole sinänsä kovin paljon muutoksia, mutta oikeat menettelytavat on nyt koottu yhteen. Talvikorjausohjeet soveltuvat rakennushankkeen kaikkiin vaiheisiin, mutta erityi- sesti ne on suunnattu työmaille”, Annila toteaa. ”Talvityössä on keskeistä, että olosuhteet eivät ole aina otollisia. Varsinkin kuivumisen hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Lämpötila on pidettävä tasaisena, sillä jos työmaalla on liian kylmä tai kuuma, materiaalien ominaisuudet eivät kehity odotetusti. Muun muassa maaleihin voi tulla värivirheitä.” Tiilijulkisivuissa vaurioita tulee yleensä ensiksi saumalaas- tiin – varsinkin julkisivujen yläosissa, missä on eniten kosteus- rasitusta. ”Talvikorjausohjeissa käsitellään sekä muurattuja että rapattuja rakenteita. Tiilen pakkaskestoisuus on hyvä, joten tii- lijulkisivu onkin usein pitkäikäisin ratkaisu”, Annila sanoo. Kiire vaikuttaa saumojen laatuun Myös toimitusjohtaja Anton Panschin Saumalaakso Oy:stä tähdentää, että julkisivujen talvikorjauksissa on tärkeää ottaa olosuhteet haltuun. ”Tärkeintä elementtisaumojen elinkaaren kannalta on myös talvikorjauksessa se, että tartuntapinnat ovat kuivat ja että ne on puhdistettu huolellisesti ja tehty oikein”, Panschin huomauttaa. Kiinteistöjen saumaus- ja tiivistysurakoitsijana tunnettu Sau- malaakso Oy osallistui Julkisivuyhdistyksen uusien talvikorjaus- ohjeiden laatimisprojektiin, ainoana urakoitsijan edustajana. Julkisivuelementtien saumaus yksinään ei välttämättä edel- lytä sääsuojausta, koska kyse on yleensä lyhytkestoisesta työstä. Julkisivusaumauksella pyritään toteuttamaan element- tien välille kestävä liitos, joka estää sääolosuhteiden vaikutuk- sen talon rakenteisiin. Julkisivusaumauksissa käytettävät massat ovat tyypillisesti ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuvia hybridi-, polyuretaani- tai silikonipohjaisia 1-komponenttisia massoja. Vaihtoehtoi- sesti saumoihin voidaan asentaa rakennussaumojen tiivistämi- seen tarkoitettu paisuva nauha. Tällaiset nauhat ovat säänkes- täviä ja vesihöyryä läpäiseviä. ”Saumojen silmämääräinen tarkastelu olisi hyvä suorit- taa vuosittain, jotta mahdollisiin ongelmiin pystyttäisiin puuttu- maan tarpeeksi ajoissa. Keskimäärin julkisivujen saumat tulisi lisääntyvät. Vettä voi tuulen vaikutuksesta päästä sisään raken- teisiin, esimerkiksi seinän ja katon välisen liitoksen kautta.” ”Kun rakennetaan monimutkaisia julkisivuja, ongelmat voivat johtua siitä, että rakenteita ei ole osattu suunnitella”, Annila toteaa. ”Toisaalta työmailla ehkä tehdään taloja eri tavalla kuin suunnitelmien mukaan pitäisi. Usein julkisivujen huoltoakin lai- minlyödään.” uusia noin 15 vuoden välein”, arvioi Panschin. Hänen mukaansa viime aikoina on nähty liian paljon ennenaikaisesti vauroituneita saumoja varsinkin 5–10 vuoden ikäisissä rakennuksissa. ”Saumauksien hinnoissa on yritetty säästää liikaa, jolloin työn laatu on kärsinyt ja saumojen korjaustarve tulee eteen merkittävästi suunniteltua aikaisemmin.” ”Usein saumaus on rakennustyömaalla viimeisiä työvai- 3 /  2018  kita 43