KITA 3/2018 - Page 28

MAAILMAN SUURIN SISÄILMASTOSEMINAARI HYVÄSSÄ VEDOSSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: VAULA AUNOLA Sisäilmastoseminaari järjestettiin 33. kerran Helsingin Messukeskuksessa 15. maaliskuuta. Sisäilmayhdistys ry:n järjestämään tapahtumaan osallistui yli 1 300 sisäilma-asioista kiinnostunutta kuulijaa. SUOMESSA ON paljon sisäilmasto-ongelmista kärsiviä rakennuksia ja ihmisiä, joten aihe on aina ajankohtainen. Toi­ saalta Suomessa on myös paljon tutkimusta ja asiantuntemusta aihepiiriin liittyen. Sisäilmayhdistyksen puheenjohtaja, Aalto- yliopiston professori Risto Kosonen toteaa, että sisäilmastose­ minaari on vakiintunut tapahtuma, joka vetää paljon ihmisiä paikalle. Kososen tietojen mukaan tilaisuus on osallistujamää­ rältään maailman suurin sisäilmastoon keskittyvä tapahtuma. ”Kansainväliset konferenssit, kuten esimerkiksi Indoor Air, ovat selvästi pienempiä tapahtumia”, hän huomauttaa. Koso­ nen katsoo, että seminaari kokoaa hyvin yhteen kaikki alan tuottavuuteen ollaan huolissaan kaikissa kehittyneissä maissa.” toimijat – ja tämä on yksi keskeinen syy siihen, miksi semi­ Tämän vuoden seminaarissa kuultiinkin katsaus kansainvälisiin naari on niin suosittu. huolenaiheisiin, teknologiatrendeihin ja tutkimustarpeisiin, kii­ ”Vuosittainen tapahtuma on vetovoimainen ja osoittaa, että sisäilmatiedolle ja ratkaisuille on kysyntää”, summaa Kosonen. tos professori Pawel Wargockin, joka on Tanskan teknillisen yliopiston sisäilmasto- ja energiatutkimuskeskuksen johtaja. Terveet tilat 2028 -ohjelmasta Säteri toteaa, että ongel­ mien laajuuteen on nyt selvästi havahduttu myös korkeim­ Terveempiä tiloja, kiitos! Seminaarissa hallitusneuvos Marika Paavilainen esitteli valtio­ massa poliittisessa johdossa. ”Ongelmien poistamisessa tarvitaan johtajuutta ja vas­ neuvoston viime vuonna aloittamaa Terveet tilat 2028 -han­ tuunottoa kaikilla tasoilla. Rakennusten korjausvajeen purka­ ketta, jonka tavoitteena on vähentää koulujen ja muiden julkis­ minen on järkevää yhdistää koko palveluverkon tarveanalyy­ ten tilojen sisäilmaongelmia. Ohjelma on nyt valmisteltu ja hal­ siin ja terveellisen sisäilmaston varmistavaan korjaus- ja uudis­ lituksen kannanottoa siihen odotellaan huhtikuussa. rakentamiseen.” ”Merkittävin uusi, valtiovallan käynnistämä hanke on juuri Terveet Tilat 2028. Valitettavasti näyttää siltä, että kuiten­ Työpajasta nostetta kaan tutkimustoimintaan ei osoiteta lisärahoitusta”, harmitte­ Tähän liittyen Sisäilmastoseminaarin jälkeisenä päivänä järjes­ lee Kosonen. Hänen mukaansa Suomi on ollut sisäilmaosaami­ tettiinkin Terveet tilat 2028 -työpaja, jossa aamupäivällä kuul­ sessa ”ihan kärkimaita”, mutta nykyisin sisäilmatutkimukseen tiin viimeistellystä toimenpideohjelmasta ja iltapäivällä jakaan­ on todella vaikea saada rahoitusta. nuttiin pienempiin ryhmiin pohtimaan toimenpideohjelman kautta, miten kukin voi omalla tahollaan olla mukana teke­ Kansainvälistä otetta Myös Sisäilmayhdistyksen väistyvä toiminnanjohtaja Jorma mässä terveellisiä tiloja. Tänä keväänä myös julkaistaan Sisäilmayhdistyksen päivi­ Säteri toteaa, että Sisäilmastoseminaari on vakiinnuttanut suo­ tetty Sisäilmastoluokitus 2018, jonka sisällössä on otettu huo­ sionsa alan johtavana tapahtumana. ”Messukeskuksessa suo­ mioon käytöstä saadut kokemukset, uusin tutkimustieto ja stan­ malainen sisäilmatutkimus esittäytyi peräti 70 esitelmän voi­ dardit sekä viime aikoina uudistetut viranomaissäädökset. min”, hän huomauttaa. Uusiin tuuliin lukeutuu sekin, että yhdistyksen uusi toiminnan­ ”Sisäilmaongelmat ovat Suomessa yleisiä, mutta emme ole yksin. Sisäilman laadusta ja sen vaikutuksista terveyteen ja 28 kita   3 /  2018 johtaja, diplomi-insinööri Mervi Ahola, aloitti työnsä maalis­ kuussa. n