KITA 3/2017 - Page 9

DIGITURVALLISUUTTA TALOYHTIÖIHIN SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT TEKEVÄT TULOAAN – MUTTA TIETOA TARVITAAN LISÄÄ, TOTEAVAT ALAN TOIMIJAT TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIXABAY TURVALLISUUS TALOYHTIÖISSÄ on monisyinen asia. Esi­ Taloyhtiöissä ollaan kuitenkin heräämässä haasteeseen, merkiksi lakisääteisiä velvoitteita on useita, kuten pelastussuun­ mikäli iLOQ-tuotteiden erittäin hyvä kysyntä on minkäänlainen nitelman laatiminen ja paloturvallisuu ssäännösten noudattami­ indikaattori. "Asiakkailta tulleen palautteen mukaan, erityisesti nen. Luonnollisesti myös taloudellisiin riskeihin varautuminen iLOQin paristottomuus ja helppo ylläpito ovat tärkeitä valinta­ ja vakuutuksista huolehtiminen vaikuttavat turvallisuuteen. kriteerejä", Päivinen kertoo. Yleisesti ottaen ihmiset kokevat turvallisuusasioiden olevan varsin hyvin hanskassa: Kiinteistöliiton tammikuisessa kyse­ Fiksu säästää aina lyssä (aiheena taloyhtiöasuminen ja taloyhtiön kehittäminen) iLOQ on Suomen markkinajohtaja digitaalisessa lukkomarkki­ turvallisuusasioiden hoito sai parhaan arvosanan (4,62/5). nassa ja toimitti miljoonannen avaimensa joulukuussa. Päivi­ Sokeita pisteitä löytyy kuitenkin yhä edelleen – ja yksi sellai­ nen uskoo, että avainturvallisuutta voidaan parantaa huomat­ nen on avainturvallisuus. tavasti ottamalla digityökalut avuksi. Päivisen mukaan uutta Abloyn tilastojen mukaan jopa 70% suomalaisista kotita­ louksista on vapaasti kopioitavissa oleva avainjärjestelmä. Kiinteistöliitto muistuttaa, että on taloyhtiön vastuulla huolehtia teknologiaa käyttämällä voidaan myös saavuttaa tuntuvia kus­ tannussäästöjä: ”Tällöin konsepti tulee suunnitella ja toteuttaa hyvin. Esi­ kiinteistön lukitusjärjestelmästä – ja tarvittaessa uusia lukitus­ merkiksi ylimitoitetut tai päällekkäiset turvallisuustoimenpiteet järjestelmä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. ovat asia, josta voidaan karsia.” Esimerkiksi remonttien aikana lukitusturvallisuuteen tulisi iLOQilla on asiakkaana yli tuhat taloyhtiötä ympäri Suo­ kiinnittää erityistä huomiota: urakan ajaksi pitää määritellä mea, joten yritys tietää, miten avainturvallisuus päivitetään lukituksesta vastaava henkilö, joka mm. pitää kirjaa siitä, mitä uudelle vuosituhannelle. Päivinen korostaa elinkaariajattelua, avaimia on luovutettu millekin toimijalle ja huolehtii avainten jonka avulla saavutetaan haluttuja säästöjä mahdollisimman palauttamisesta urakan päättyessä. pitkäjänteisellä suunnittelulla. iLOQin asiakkailleen teettämän kyselyn perusteella (yli 400 vastaajaa) 94,8% katsoo, että Mieti prosessit valmiiksi iLOQ-järjestelmä on joko maksanut itsensä takaisin tai tulee Toimivalla lukituksella taloyhtiö vähentää murtojen riskiä, maksamaan itsensä takaisin lähitulevaisuudessa tai pidem­ mutta turvaa myös huoltoyhtiön ja pelastusviranomaisten pää­ mällä aikavälillä. syn taloon tarvittaessa. Kun esimerkiksi nettiyhteys katkeaa, olisi taloyhtiön avainten syytä olla helposti saatavilla tele­ ”Tämä on lisäetu sille turvalliselle elinkaarelle, jonka jär­ jestelmä tuo”, lisää Päivinen. operaattoria varten. Tätä varten on luotu standardeja avainten säilyttämiseen, kuten KTL1 (Kiinteistön teletilojen lukitus) -luki­ Lisää yhteistyötä tusjärjestelmä. Yritys aikoo lisätä kierroksia liiketoiminnassaan uuden Myyntipäällikkö Toni Päivinen iLOQ Oy:stä katsoo, että ohjelmistorajapinnan myötä. ”Meillä on meneillään useita monessa taloyhtiössä avainturvallisuus on puutteellista, eikä integraatiohankkeita eri toimijoiden kanssa – esimerkkinä info- aina edes mahdollista. ”Mahdoton”-kategoriasta on kysymys ja ajan/tilanvarausjärjestelmät”, Päivinen vahvistaa. silloin, kun avaimia on teillä tietymättömillä. Päivisen mukaan ihan kaikki eivät digiratkaisujen hyötyjä 3 /  2017  kita 9