KITA 3/2017 - Page 59

ILMOITUS Uusi tekniikka varmistamaan IV-kanavistojen puhtaustaso P1-työmailla Helsingin Kalasatamaan nousee parhaillaan uusi terveys- ja hyvinvointikeskus (TeHyKe), joka tar- joaa keväästä 2018 alkaen alueen asukkaille sekä yrityksille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhden luukun periaatteella. TeHyKe on rakennusaikaisilta vaatimuksiltaan jo- tain aivan uutta. Jotta kuusikerroksisesta keskuk- sesta saadaan toimiva, tarvitaan runsaasti etukä- teissuunnittelua ja asioiden huomioimista. Kala- sataman alueella arvioidaan asuvan n. 21 000 asu- kasta vuonna 2035, joten keskuksen tulisi pystyä palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa jatkossa te- hokkaasti. Lisäksi rakennukseen asennettava kal- lis tekniikka asettaa haasteita työnaikaiselle suun- nittelulle. Rakennusaikaista pölyä ei saa jäädä missään tapauksessa piiloon rakenteisiin, eikä pö- lyä saa kulkeutua ympäröiviin puhtaisiin tiloihin. Hanke toteutetaankin P1-puhtausluokitusta sekä SRV:n hyväksi havaittuja toimintatapoja noudat- taen. P1-luokitus asettaa mm. materiaalien varas- toinnille, käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuksen puhtaudelle tiettyjä vaatimuksia. ”Yksinkertaistettuna raken- nustyön puhtausluokituksen tavoitteena on var- mistaa, että tilat ovat tilaajalle luovutettaessa puh- taat eikä käytön aikana sisäilmaan kulkeudu ra- kennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia”, kertoo kohteen vastaava mestari Pasi Haakana. Nykyaikainen tekniikka varmistamaan rakennus- aikainen pölyntorjunta ”Nykyaikaisilla imureilla ja pölyntorjunnalla pys- tytään huolehtimaan, ettei rakennusaikana synny haitallisia epäpuhtauksia, jotka voisivat rakennuk- sen käyttöönottovaiheessa lähteä liikkeelle ilman- vaihdon vaikutuksesta ja aiheuttaa terveydellisiä ongelmia tai suuria jälkisiivouskuluja. Alipaineis- tus ja IV-kanavien työnaikainen ylipaineistus, jat- kuva työnaikainen siivous sekä työmaan siisteys ovatkin nykyisin iso osa turvallisuuskulttuuriam- me”, SRV Rakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari kertoo. SRV on myös omilla isoil- la rakennushankkeillaan luonut merkittävän mää- rän koko toimialalle levinneitä käytäntöjä. Uusin innovaatio on Ramirent Finland Oy:n kanssa kehi- tetty IV-kanavien ylipaineistuskonsepti. Idean isä on TeHyKe:ssä vastaavana mestarina toimiva Pasi Haakana. Oulussa edellistä työmaata vetäessään Haakana yhteistyössä kohteen LVI-valvojan kans- sa ihmetteli, miksi P1-hankkeessa kiinnitetään iso huomio IV-kanavien tulppaukseen varastoinnin ja kuljetuksen aikana, mutta kanavia asennettaessa ei kuitenkaan voida millään menetelmällä kontrol- loida, ettei rakennuspölyä tai epäpuhtauksia pääse uuteen rakennettavaan kanavistoon. Innokkaana innovoijana Haakana kokeili ensi kerran Oulussa, onko kanavistojen työnaikainen ylipaineistaminen ylipäätään mahdollista. Saadut kokemukset olivat rohkaisevia, mutta iso ylipaine hankaloitti asenta- mista liikaa. Nyt Ramirentin toimittamalla pai- neentasaimella saadaan vakioitu painetaso kana- vaan, vaikka kanaviston tilavuus muuttuukin asen- nettaessa. TeHyKe-hankkeessa ylipaineasetusar- vona käytettiin ainoastaan 5 Pa painetta. Rami- rentin toimittama Apad-paineentasain kytkettynä ilmanpuhdistimeen poisti kaikki aiemmat asen- nuksen haasteet. Kanavistoon riittää aivan pieni ylipaine pitämään pölyt loitolla ja tällöin asenta- minen on yhtä helppoa kuin ennen. Lisäksi lait- teen helppokäyttöisyys sekä välittömästi ympäris- tön painesuhteisiin reagoiva automatiikka yllätti Haakanan positiivisesti. ”Nykyaikainen tekniikka on hienoa. Enää ei tarvitse epäillä paineistuksen toimivuutta, nyt tekniikka osaa kertoa sen. Myös nykyaikaisten alipaineistajien suodattimien kes- tot ovat ihan uutta luokkaa. Ennen uudet suodat- timet piti hankkia kolmen kuukauden välein, nyt mennään yksillä huollettavilla suodattimilla koko työmaa”, Haakana valaisee. ”Vääränlainen asenne ja muutosvastarinta ovat monesti laadukkaan ja turvallisen rakentami- sen viimeinen este työmailla. Meillä on hienoja suunnittelijoita ja rakentajia sekä nykyaikaista tekniikkaa, jota käyttämällä ainakin SRV ha- luaa olla näyttämässä esimerkkiä vastuullises- ta rakentamisesta. Jos ennen on munattu jos- sakin, miksi sitä kulttuuria on syytä jatkaa? Uusilla rakentamisen menetelmillä pystymme varmistamaan tulevien rakennusten käyttäjien turvallisuuden”, summaavat Korpisaari, Haa- 3 /  2017  kita 59 kana ja Ramirentin tuotepäällikkö Sami Metso TeHyKe:n työmaalla Kalasatamassa.