KITA 3/2017 - Page 51

JARKKO HANKAA JUHA KALLIOINEN PEKKA KOKKO JUKKA LAAKSO että menettelyvirhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai yhtiön kiinteistöä ja rakennuksia koskevista selvityksistä ja tie­ osakkeenomistajan oikeuteen muutoin. Osakkeenomistajan doista, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen vaatimuksesta tuomioistuin voi julistaa yhtiökokouksen päätök­ käyttöön tai käyttökustannuksiin. sen pätemättömäksi ja kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Olemassa oleva home-epäily on yhtiön tiedossa oleva Moitekanne on nostettava kolmen kuukauden kuluessa pää­ tieto, joka voi vaikuttaa olennaisesti osakehuoneistojen käyt­ töksen tekemisestä sillä uhalla, että määräajan päätyttyä pää­ töön tai käyttökustannuksiin esimerkiksi tulevien korjaustarpei­ tös pätevöityy, ellei menettelyvirheen katsota olevan niin olen­ den myötä. Asuntokauppalain esitöissä konkreettiset epäilyt nainen, että päätöstä voidaan pitää 23 luvun 2 §:n mukaisesti rakenteellisista vioista tai puutteista on luettu sellaisiin olennai­ mitättömänä, jolloin moitekanteen voi nostaa kolmen kuukau­ siin vikoihin tai puutteisiin, joista myyjän tulee ilmoittaa osta­ den määräajan jälkeenkin. Päätöksen mitättömyyden aiheutta­ jalle ennen kaupantekoa. Tällaisista seikoista on siten viisainta vana olennaisena virheenä voidaan pitää sitä, jos kokouskut­ mainita myös isännöitsijäntodistuksessa, jotta isännöitsijän sussa ei ollenkaan mainita käsiteltävää asiaa ja siitä tehdään vastuu mahdollisista tulevista vahingoista voidaan välttää. kuitenkin päätös yhtiökokouksessa. Rakennuksen asukkaiden hengitystieoireet saattavat johtua homeen ja mikrobikasvustojen lisäksi esimerkiksi toksiineista Toimin isännöitsijänä asunto-osakeyhtiössä, tai toimimattomasta ilmanvaihdosta. Tällaisten ongelmien kor­ jonka yhdessä huoneistossa asunut jaaminen saattaa aiheuttaa jatkossa merkittäviä kustannuk­ osakkeenomistaja sai hengitystieoireita ja esitti sia. Pelkästään se seikka, että yhdessä osakehuoneistossa teh­ epäilyn homeongelmasta. Asunto tutkittiin, dyssä mikrobitutkimuksessa ei ole löytynyt kasvustoa, ei myös­ eikä asunnon rakenteista löytynyt hometta tai kään tarkoita, ettei rakennuksessa tosiasiassa olisi hometta muutakaan kasvustoa. Tarvitseeko samassa tai muuta kasvustoa. Mikäli myöhemmin ilmenee, että raken­ talossa sijaitsevan asunnon myyntiä varten nuksessa on sisäilmaan vaikuttavia ongelmia, se saattaa joh­ laadittavaan isännöitsijäntodistuksiin tästä taa myyjän korvausvastuuseen, mikäli tiedossa on ollut home- huolimatta kirjata maininta home-epäilystä epäily, josta ei ole ilmoitettu ostajalle. asunto-osakeyhtiön tiloissa? Asunnon osakkeiden myyjä tai ostaja voi esittää isännöitsi­ Isännöitsijäntodistukseen tulee merkitä yhtiön tiedossa olevat jälle korvausvaatimuksen silloin, kun asunnon ostaja saa kau­ seikat koskien osakehuoneistoja, yhtiön rakennuksia ja niiden panteon jälkeen tiedon seikasta, joka olisi tullut merkitä isän­ kuntoon liittyviä seikkoja. Valtioneuvoston asetuksen osakehuo­ nöitsijäntodistukseen. Isännöitsijä on vastuussa isännöitsijänto­ neistojen pinta-alojen mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuk­ distuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Isännöitsijän­ sesta 5 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan isännöitsijäntodis­ todistuksessa olevista puutteista ja virheellisyyksistä aiheutu­ tukseen on sisällytettävä maininta yhtiössä suoritetuista kunto­ neet vahingot ovat lähtökohtaisesti isännöitsijän vastuulla, ellei arvioista ja -tutkimuksista ja sellaisista muista yhtiöllä olevista tämä osoita toimineensa huolellisesti. n JOHANNA NAARALA LOTTA NAHKALA ARTO PALSALA SAARA RAITALA 3 /  2017  kita 51