KITA 3/2017 - Page 50

Palstalla Eversheds Asianajotoimiston kiinteistöryhmän asiantuntijat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. MIKA BACKMAN ASIANAJAJA, EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Yhtiökokous on tulossa. Omistan puoliksi äitini tajan puhe- ja äänivaltaa yhtiökokouksessa. Sekä osakkeen­ kanssa asunnon, jossa minä ja avopuolisoni omistaja että tämän avustaja saavat käyttää puheenvuoroja asumme. Avopuolisoni on minua paremmin yhtiökokouksessa. Avustajan käyttöön ei saa puuttua yhtiöjär­ perillä asunto-osakeyhtiölain koukeroista. jestyksessä tai yhtiökokouksen päätöksellä. Saako hän tulla avukseni yhtiökokoukseen? Äitini sen sijaan asuu toisella paikkakunnalla, Yhtiökokouksen kokouskutsussa asialistan eikä hän ole kiinnostunut osallistumaan viimeisenä kohtana oli mainittu yleisluontoinen yhtiökokoukseen. Voinko käyttää äänioikeutta keskustelu taloyhtiön yhteisessä käytössä yhtiökokouksessa myös äitini puolesta? olevan sisäpihan käyttötarkoituksesta. Yhtiökokouksen jälkeen sain tiedon, jonka VALTUUTETTU. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:n 2 mukaan yhtiökokous oli päättänyt rakennuttaa momenttiin sisältyvän jakamattomuusperiaatteen mukaisesti sisäpihalle keinut ja kiipeilytelineen, joiden kaikki yhden asunnon hallintaan oikeuttavan osakeryhmän kustannukset jaettaisiin kaikkien osakkaiden luomat oikeudet ovat jakamattomia. Näin ollen, kun asun­ kesken. Päätös tuli minulle yllätyksenä, ja non hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat yhteisomistuksessa, leikkivälineiden rakentaminen on minusta myös niihin sisältyvää äänioikeutta voivat käyttää vain yhteis­ tarpeetonta, koska viereisellä tontilla on suuri omistajat yhdessä. Osakkeenomistaja voi kuitenkin valtuuttaa leikkipuisto. Mitä voin tehdä? toisen henkilön käyttämään puolestaan äänioikeutta yhtiöko­ Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 12 §:n mukaan yhtiökokous voi kouksessa. päättää ainoastaan kokouskutsussa mainituista asioista. Yhtiö­ Vanhan asunto-osakeyhtiölain tulkinnan mukaan esimer­ kokouksen kokouskutsu on laadittava riittävän selkeästi, jotta kiksi puolisoiden yhteisomistuksessa olevien asunto-osakkeiden osakkeenomistajat ymmärtävät, mistä asioista yhtiökokous on luomaa äänivaltaa sai käyttää niin sanotulla asemavaltuutuk­ päätösvaltainen ja voivat siten tehdä perustellun päätöksen sella jompikumpi puolisoista yksinkin. Uusi laki kuitenkin edel­ siitä, onko he