KITA 3/2017 - Page 47

septeja, ja joskus siivoojat voivat tehdä siivoustyön ohella kovin liukkaiksi. Esimerkiksi vanhat kiviportaat voivat toisinaan muutakin kiinteistönhuoltoa.” aiheuttaa ongelmia tässä suhteessa”, arvioi Emaus. ”Tällaiset monipalvelukonseptit myös lisäävät siivoustyön arvostusta”, Emaus muistuttaa. ”Toisaalta sairaaloita ja vastaavia kohteita on siivottava siten, että bakteerit eivät pääse leviämään. Yhteistyökump­ paneillamme on tehokkaista puhdistusaineita tähän tarkoituk­ Puhdistusaineiden laatu parantunut Siivoojien käyttöön tulee nykyisin yhä enemmän sellaisia seen.” Desinfioivia puhdistusaineita käytetään lian irrotukseen siivous­aineita, joissa ei ole hajusteita ja jotka eivät aiheuta ja haitallisten mikrobien poistamiseen. Tällaiset puhdistusai­ ongelmia allergisille ihmisille. neet sisältävät pesevien ainesosien lisäksi bakteereja tuhoa­ ”Puhdistusaineiden laatu on Suomessa ollut varsin hyvällä tolalla jo ennenkin, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti. via aineita. Tehokkaassa puhdistuksessa voidaan käyttää esimerkiksi Ympäristöystävälliset tuotteet ovat lähes syrjäyttäneet kloori­ kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä (kvatteja), vetyperoksidia pohjaiset aineet.” sekä alkoholeja, joita sovelletaan pääasiassa puhtaiden pinto­ Siivoustöitä suunnitellaan hänen mukaansa muutoinkin aiempaa huolellisemmin. ”Esimerkiksi Virossa on selvitetty tarkoin sitä, millainen jen desinfiointiin. Osaa aineista ei voida käyttää ovenkahvojen puhdistuk­ seen, koska ne lisäävät kuparin, messingin ja teräksen korroo­ hyvän siivouskeskuksen pitäisi olla. Arkkitehtejä on kutsuttu siota. Toisaalta kahvojen pinnoissa pyritään nykyisin käyttä­ tieto­isku­aamiaiselle SOLin toimistolle ja otettu mukaan siivouk­ mään uudenlaisia materiaaleja, joissa antibakteerinen koos­ sen työtilojen suunnitteluun.” tumus. ”Näin saatuja tuloksia hyödy