KITA 3/2017 - Page 45

NÄKÖKULMA Keijo Kaivanto Asiamies, varatuomari Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry ASUNTOYHTIÖ­RIITOJEN RATKAISEMINEN SOVITTELUSSA OLEMME VIIME aikoina saaneet seurata joitakin laajoja teella (esim. Suomen Kiinteistöliiton tai sen jäsenyhdistyksen ja pitkäaikaisia oikeusriitoja, joista on aiheutunut merkittävät lausunto), Suomen asianajajaliiton tarjoama riitojen sovinto- oikeudenkäyntikuluseuraamukset kaikille osapuolille. Riidan menettely tai Asuntoyhtiösovittelu, jota Akha ry tarjoaa asunto- ratkaiseminen oikeusteitse kestää pitkään ja maksaa yleensä yhtiöiden sisäisiin ja ulkoisiin erimielisyyksiin. paljon. Sen lisäksi saatetaan aiheuttaa henkisiä traumoja ja Akha ry:n riidanratkaisulautakunta on laatinut asuntoyhtiö- lähes lopullisesti poikki menneitä ystävyys- ja liikesuhteita rii- sovittelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä, dan vuoksi. Riidan ratkaiseminen oikeusteitse voi olla monesti sovitella ja ratkaista sisäiset ja ulkoiset asuntoyhtiöerimielisyy- ainoa keino ratkaista riita, mutta sitä ennen kannattaa aina det. Järjestelmä mahdollistaa nopean, asiantuntevan ja talou- miettiä muita keinoja, kuten erilaisia sovittelumahdollisuuksia dellisen ratkaisun saamisen erimielisyyteen. Asuntoyhtiösovit- ja välimiesmenettelyä. Julkisessa keskustelussa on perään kuu- telu on vapaaehtoinen, mutta voi perustua myös osapuolten lutettu vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, jotka olisivat tekemään sopimukseen, jossa ennen asian viemistä oikeuteen nopeita, halpoja ja ennustettavia. Sovittelu edellyttää kuitenkin asiaa yritetään sovitella. Sovittelu ei edellytä välttämättä asia- osapuolten yhteistä tahtoa. miesten käyttöä, vaikka se on yleensä suositeltavaa. Asunto-osakeyhtiöiden riidat voidaan karkeasti jaotella Sovitteluratkaisu voi myös olla osaratkaisu laajassa eri- kahteen ryhmään. Erimielisyydessä voi olla kyse ensinnäkin mielisyysasiassa tai auttaa eteenpäin työ tai sopimuksen voi- sisäisestä asiasta, jossa osapuolina ovat osakas, asuin- tai lii- massa ollessa. Sovittelun tarkoituksena voi olla pilkkoa iso ketilojen vuokralainen ja asunto-osakeyhtiö. Toiseksi kysymys riita sellaisiin osiin, jotka voidaan erillisasioina ratkaista. Rii- voi olla ulkoisesta asiasta, jossa osapuolina ovat esimerkiksi dan rajaaminen ja yksilöinti on keskeistä sovittelussa ja hyö- urakoitsijayritys tai kiinteistöpalveluyritys ja asunto-osakeyhtiö. dyllistä, mikäli sovittelu ei johda sovintosopimukseen. Sovittelu- Sovittelukeinoina voivat olla mm. osapuolten suorat sovin- toiminnassa hyödynnetään Akha:n asiantuntijoiden monipuo- toneuvottelut yksin tai avustajien/asiamiehen avulla, osapuol- lista ­asiantuntemusta kuten mm. oikeudellista, hallinnollista, ten neuvottelut asiasta saadun asiantuntijalausunnon perus- taloudellista ja teknistä asiantuntemusta. n 3 /  2017  kita 45