KITA 3/2017 - Page 35

ÄLÄ LAIMINLYÖ HUOLTOA! TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: IMI HYDRONIC ENGINEERING OY Erilaiset vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät ovat kiinteistöissä yleisiä – mutta usein niiden huolto jää liian höllälle huomiolle. Mikko Lättilä IMI Hydronic Engineering Oy:stä tietää pahimmat sudenkuopat: paisunta-astian huolto laiminlyödään tai järjestelmään pääse likaa. ”NÄMÄ EIVÄT sinänsä ole uusia asioita, mutta hirveän vähän huomiota ne edelleen saavat”, Lättilä toteaa ja muistut- taa, että kun paineet järjestelmässä ovat oikeat, systeemi toi- mii tehokkaasti ja pitkään. ”Laadukkaalla paisunta-astialla ja tehokkaalla lian poisti- mella, joiden huolto on yksinkertaista, saadaan toimiva ja pit- käikäinen järjestelmä ilman isoja kustannuksia.” Paisunta-astian suhteen tilanne on se, että astiasta katoaa koko ajan esipainetta. Mikäli esipaine on liian matala, ei verkoston ylimpiin kohtiin riitä vettä ja verkostoon pääsee ilmaa. ”Paisunta-astioissa on kuitenkin suuria eroja. Perintei- sissä kalvopaisunta-astioissa huoltoväli on yleensä yhden vuo- den. Tänä aikana esipaine ei tulisi alentua enempää kuin 0,2 baria tai huoltoväliä tulisi lyhentää”, hän toteaa. Tarkista tyhjänä ”Pneumatex Statico -astioissa vesi on IIR-butyylikumipussissa. Tämä kumipussi on erityisen kaasutiivistä materiaalia ja astian toimivan ratkaisun saa aikaan kustannustehokkaasti, eivätkä huoltoväli onkin viisi vuotta. Astia maksaa itsensä nopeasti kalliit ja monimutkaiset laitteet ole tarpeen”, hän toteaa. takaisin jo pelkästään alhaisempien huoltokustannusten ansi- osta”, Lättilä huomauttaa. Paisunta-astian esipaine tulee tarkistaa tyhjänä. ”Eli ensin astian huoltosulku suljetaan, astia tyhjennetään täysin vedestä ja mitataan esipaine ilmaventtiilistä. Tämän jälkeen esipaine Tärkeintä on vahtia, ettei verkostoon pääse jatkuvasti lisää ilmaa – ja tämä tapahtuu huolehtimalla oikeasta paineistuk- sesta. ”Jos verkostoon ei pääse happea, ei ruostetta voi myös- kään syntyä”, Lättilä toteaa. nostetaan oikealle tasolle, avataan huoltosulku ja tarkastetaan verkoston paine.” Pneumatex Statico -paisunta-astioiden kumipussi on hyvin Lika lähtee! Perinteisesti lika poistetaan mutapussilla tai suodattimella, kaasutiivis, minkä takia astioissa voidaan käyttää esipaineena mutta näiden konstien ongelma on, että lika tukkii suodatti- tavallista ilmaa. Tämä helpottaa huoltoa ja laskee huoltokus- men, jonka seurauksena virtaus pienenee. tannuksia. ”Tämä vaikuttaa lämpötiloihin ja pahimmillaan aiheut- taa jopa pumppujen rikkoutumista.” Mustaa vettä Syklonitoimisessa lianerotuksessa lika sen sijaan poiste- Vastaavasti lika järjestelmässä on haitallista, sillä se tukkii hel- taan keskipakoisvoiman avulla. ”Tällä metodilla saavutetaan posti venttiilejä. ”Magneettinen lika kerääntyy pumppuun, jol- erin­omainen erotustehokkuus. Lisäksi erotustehokkuus kasvaa loin se vioittuu helposti tai sen käyttöikä lyhenee. Pattereihin virtaus­nopeuden kasvaessa – päinvastoin kuin perinteisissä kerääntynyt lika pienentää niiden lämmönluovutustehoa ja erottimissa.” venttiilien karoihin tarttunut lika kuluttaa venttiilien O-renkaita, jolloin vuotoriski kasvaa.” Lättilän mukaan jo pieni määrä likaa riittää värjäämään Syklonierotin ei tukkeudu eikä siten pienennä virtaus­ nopeutta. Se asennetaan päävirtaamaan, jolloin kaikki veden mukana oleva lika kulkee erottimen läpi. veden mustaksi. Tämä on kuitenkin täysin luonnollista, eikä ”Huolto on lisäksi erityisen helppoa – riittää että erotin pieni määrä likaa vielä tuhoa järjestelmää. ”Yleensä täysin huuhdellaan pohjassa olevasta sulkuventtiilis L:N( :GGF:BƗ<:L:B((2(#p(F3P