KITA 3/2017 - Page 17

KATTOTURVA­ KATSELMUS TAKAA ASUKKAIDEN TURVALLISUUDEN TEKSTI JA KUVA: MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITTELUTOIMISTO MAINIO Vuosittain sattuu lukuisia vahinkoja, jotka johtuvat kattoturvatuotteiden puutteista tai niiden laiminlyömisestä. Erityisesti putoava lumi aiheuttaa vaaratilanteita, jotka pahimmassa tapauksessa vaativat ihmishenkiä. Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on aina kiinteistön omistajalla. VESIVEK ON Suomen johtava sadevesi- ja kattoturvatuot- ”Suosittelen, että kiinteistöjen omistajat kiinnittäisivät teiden valmistaja. Yritys on kehittänyt sadevesijärjestelmien huomiota kattoturvaan. Kun asiat ovat kunnossa, voidaan vanavedessä myös kattoturvatuotteiden laatua ja toimintaperi- katon tärkeät huoltotyöt suorittaa turvallisesti. Kattoturvalli- aatteita. Esimerkiksi kattosiltaan kiinnitetyn turvakiskon ansiosta suustuotteet tuovat turvaa käyttäjille ja ohikulkeville – täten katolla liikkujien työ on helppoa ja turvallista, kun turvaköyttä vältytään monenlaisilta riskeiltä”, Skarp sanoo. ei tarvitse juuri siirrellä. Monissa yli 10 vuotta vanhoissa ker- rostaloissa kattoturva-asioihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomi- Turvatuotteita ihmisiä ajatellen ota ja siksi vaaratilanteet ovat edelleen valitettavan yleisiä. Moni Vesivekin innovaatio on syntynyt ratkaisuna arkielämän haasteisiin. 2000-luvun alussa traagisessa Varma-lumieste on nimensä mukainen kerrostalo­palossa kuoli tyttö, kun palokunnan tikasauto ei Putoava lumi aiheuttaa vuosittain lukuisia vahinkoja ja vaarati- ulottunut yläkerrokseen. Vesivek kehitti hätäpoistumiseen, lanteita. Suomen keliolosuhteita ajatellen tärkein Vesivekin kat- alaspäin aukeavilla tikkailla varustetun parvekeluukun, joita toturvatuotteista onkin Varma-lumieste, joka on suunniteltu eri- asennetaan nykyään useisiin kerrostaloihin. Luukun avulla tyisesti konesaumatyyppisille peltikatoille. Varma-lumieste on asunnoista poistuminen onnistuu, mikäli porraskäytävä ei nykyään osa RT-kortteihin kirjattua hyvää rakentamistapaa. ole käytettävissä. Talon rakenteita suojelemaan Vesivek ”Asennustyö ja menetelmät on sertifioitu, joten myös ulko- kehitti ruostumattoman alumiinisen Arvo-kourun, joka kestää puolinen taho valvoo asennuksen laatua. Sertifikaatti takaa, vuodesta toiseen ja huolehtii, että sadevedet valuvat sinne, että asiakkaat saavat samantasoista palvelua ja samalla minne pitääkin. tavalla asennettuja tuotteita”, kertoo Vesivekin myynnistä vas- taava Timo Skarp. Varma-lumieste eroaa muista lumiesteistä, sillä se voidaan Vesivek, joka kuuluu Hämeen Laaturemontti -konserniin, on Suomessa sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden ehdoton edelläkävijä. Sen laadukkaat ja kestävät tuotteet asentaa aivan katon pintaan. Kun kyseessä on ritilälumieste, ovat hyviä esimerkkejä pitkäjänteisestä kehitystyöstä, sillä katolta putoavat jäälautat eivät luiskahda esteen ali, vaan sen perusoivallukset kehitettiin jo 1980-luvulla. Kehitystyö pysyvät katolla sulamiseen asti. Vastuu asian huolehtimisesta jatkuu edelleen. on rakennuksen omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoitta- ”Varmimmin kiinteistön kattoturvallisuuden tilan saa sel- jalla, joka on velvollinen korvaamaan laiminlyönneistä aiheu- ville olemalla yhteydessä paikalliseen Vesivek-asiantunti- tuneet vahingot. Vesivekin ilmainen Kattoturvakatselmus on jaan. yli 30 vuotta kattoturvallisuustuotteita valmistaneen yri- helppo tapa kartoittaa kohteen tila ja ryhtyä toimiin vahinkojen tyksen edustaja osaa ratkaista haastavatkin tilanteet”, Timo ennalta ehkäisemiseksi. Skarp toteaa. n 3 /  2017  kita 17