KITA 3/2015 - Page 58

UUTISMONTTU Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ALFA LAVAL JA ARMATEC YHTEISTYÖHÖN Armatecista tuli Alfa Lavalin LVI-tuotteiden jälleenmyyjä Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Yhteistyö käynnistyi 1.4.2015. ALFA LAVAL aloitti kattavan yhteistyön Armatecin kanssa, josta tuli Alfa Lavalin LVI-tuotteiden ja -järjestelmien jälleenmyyjä. Yhteistyö sisältää Alfa Lavalin LVI-tuotteiden myynnin sekä teknisen tuen. Solmitun sopimuksen puitteissa kymmenkunta henkilöä Alfa Lavalin LVI-myynnistä ja teknisestä tuesta siirtyy Armatecin palvelukseen. Yhteistyö perustuu Alfa Lavalin globaaliin strategiaan, tukemaan asiakkaidemme ratkaisuja. Olemme vakuuttuneita, jonka mukaan markkinaosuutta vahvistetaan yhdessä strategis- että Armatecin tekninen asiantuntemus ja kokemus entises- ten asiantuntijakumppaneiden kanssa. Kumppanin on tunnet- tään parantaa palveluamme ja vahvistaa läsnäoloamme mark- tava hyvin sekä kohdetoimiala että markkinat. kinoilla”, sanoo Alfa Laval Nordicin Business Unit Manager Alfa Lavalilla on pitkä kokemus LVI-toimialalta ja siihen liittyvästä sovellusteknologiasta. Se on markkinajoh- Mika Miettinen. ”Alfa Lavalin laaja tuotevalikoima ja asiantuntemus vahvis- taja Ruotsissa ja erittäin vahva toimija Suomessa. Ruotsalai- taa tarjontaamme ja yhteistyö tukee erinomaisesti kasvustrate- seen Ernströmgruppen AB:hen kuuluva Armatec on myös toi- giaamme, jolla vahvistamme asemaamme Suomessa ja muissa mialansa johtava yritys. Se tunnetaan erilaisten virtausteknii- Pohjoismaissa. Voimme jatkossa tarjota laadukkaita koko- kan ratkaisujen kehittäjänä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin naisratkaisuja myös kaukolämpö- ja kaukokylmäasiakkaille”, sekä teollisuusprosesseihin. Yritys tarjoaa jatkossa Alfa Lavalin sanoo toimitusjohtaja Reijo Häikiö Armatec Finland OY:stä. koko LVI-tuotteiden ja -järjestelmien valikoiman. ”Armatec-yhteistyö vahvistaa läsnäoloamme Ruotsin, Suomen ja Tanskan markkinoilla ja pystymme entistä paremmin Lisätietoja: www.alfalaval.com, mika.miettinen@alfalaval.com www.armatec.com/fi, reijo.haikio@armatec.com RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka I RAKENNUSFYSIKAALINEN SUUNNITTELU JA TUTKIMUKSET RAKENNUSFYSIIKAN OSAAMISEN ja rakennusfysikaali- sesta suunnittelusta, rakenneratkaisujen raken- sen suunnittelun merkitys on 2000-luvulla kasvanut huomatta- nusfysikaalisesta toiminnasta, rakennusten vasti muun muassa kasvavien energiatehokkuusvaatimusten ja energiatehokkuudesta, rakennusmateriaalien sisäilmaston laadun hallinnan myötä. Ala on suurten haastei- ja -tuotteiden rakennusfysikaalisista ominai- den edessä myös ilmastonmuutosennusteisiin liittyvän kosteus- suuksista sekä rakennusfysikaalisista mittauk- rasituksen kasvamisen vuoksi. Sekä uudiskohteissa että van- sista ja tutkimuksesta. Kirja toimii alan käsi- hassa rakennuskannassa on esiintynyt paljon rakennusten ter- kirjana ja ohjeena sekä oppikirjana. Käsikir- veellisyyteen vaikuttavia kosteus- ja homeongelmia. Syitä näi- jan toinen osa RIL 255-2 Rakennusfysiikka II hin ongelmiin löytyy monia niin kaavoituksesta, suunnittelusta, Rakennusfysiikan teoria ja laskentasovellukset toteutuksesta, ylläpidosta kuin käytöstäkin. ilmestyy 2016. Rakennusfysiikan alalla on tapahtunut viime vuosikymme- Kirjoitustyön aikana eteni rinnakkain merkittäviä ja laa- nen aikana paljon muutakin: eri maissa on toteutettu suuri joja aiheeseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita, mm. määrä aiheeseen liittyviä tutkimushankkeita ja alalle on ilmes- TTY:n vetämä Frame-hanke, joiden tuloksia voitiin hyödyntää tynyt uusia EN-standardeja, jotka on huomioitava suunnitte- käsikirjan laatimisessa. RILin toimesta valmistui kaksi julkaisua, lussa ja toteutuksessa. Myös laskentaohjelmat ovat kehittyneet jotka liittyvät läheisesti käsikirjan aiheisiin: RIL 250-2011 Kos- ja markkinoille on tullut uusia materiaaleja. teudenhallinta ja homevaurioiden estäminen ja RIL 107-2012 RILin uuden käsikirjan − RIL 255-1-2014 Rakennus- Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. fysiikka I − tavoite on esittää kootusti tuoreinta sekä kokemus- Rakennusfysiikka-käsikirjan päätoimittajana toimi peräistä että tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tie- prof. Juha Vinha. Kirjoitustyöstä on vastannut Tampereen toa, jolla voidaan varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu Teknillinen yliopisto sekä laaja asiantuntijajoukko. 500 sivua. myös muuttuvissa tulevaisuuden olosuhteissa. Hinta 158 euroa. Julkaisun ensimmäinen osa, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset, sisältää informaatiota rakennusfysikaali56 kita 3/ 2015 Lisätietoja ja tilaukset: www.ril.fi/kirjakauppa