KITA 3/2015 - Page 28

ILMOITUS SUOMESSAKIN PALJON SÄÄSTÖPOTENTIAALIA KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUDESSA KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS on Suomessa kes- Kartoituksesta tarvelähtöiseen toteutukseen kimäärin varsin alhaisella tasolla jos lähtökohdaksi otetaan Lappeenrannassa toimiva Valtia perustaa liikeideansa kiinteis- rakennusten energiatehokkuutta kuvaavan SFS-EN15232 töjen kokonaisvaltaiseen hallintaan ja hyvinvointiin sisältäen -standardin luokitukset. A-luokan kiinteistöjä ei liene Suomessa mm. energiatehokkuuden parantamisen. Yrityksen pääkohde- juuri lainkaan ja B-luokituksen omaavia kiinteistöjä on vasta ryhmänä ovat mm. taloyhtiöt sekä liike- ja teollisuuskiinteis- nyt alkanut harvakseltaan ilmaantua. Tämä on yllättävää, töt, joissa energiatehokkuuteen halutaan kiinnittää huomiota koska vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissamme A-luokituksen tuo- jo suunnitteluvaiheessa tai olemassa olevaa järjestelmää halu- mat hyödyt korostuvat. taan kehittää ja ohjata tarkemmin automaation avulla tarve- Jälkeenjääneisyyteen verrattuna vaikkapa Saksaan vai- pohjaisesti mittaustietoihin perustuen. “Suuri osa kiinteistöistä kuttanee erityisesti se, että rakennusautomaatiolla on merkit- ei toimi tänä päivänä energiatehokkaasti eikä käyttömukavuus tävä rooli jos korkeampiin energiatehokkuusluokkiin on tar- ole hyvällä tasolla. Tilanteen kartoituksen jälkeen voimme mit- koitus yltää. “Pelkän perustavaa laatua olevan automaatiojär- taustiedon, talotekniikan ja automaation avulla parantaa kum- jestelmän implementointi ei myöskään riitä, vaan valitun jär- paakin merkittävästi ”, toteaa Valtian tekninen johtaja Jarkko jestelmän vaatimukset ovat aivan eri tasolla kuin mihin on tyy- Hietasara. pillisesti totuttu. Soveltuvien kokonaisjärjestelmien tarjoajia ja soveltajia onkin Suomessa vielä varsin niukasti, mutta osaami- Kiinteistön automaatiojärjestelmälle monia nen ja tietoisuus mahdollisuuksista kasvaa jatkuvasti”, toteaa vaateita Beckhoff Automation Oy:n rakennusautomaation toimialapääl- Kiinteistö- ja talotekniikkaan liittyviä automaatiojärjestelmiä likkö Jussi Piispanen. on tarjolla runsain määrin. Markkinat ovat kasvaneet tasaista SFSEN15232 standardin A-luokka edellyttää, että kaiken energian käytön tulee olla tilakohtaisesti tarveohjattua. 26 kita 3/ 2015