KITA 3/2015 - Page 26

RINNAKKAISLÄMMITYKSEEN UUSIUTUVAA ENERGIAA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: ÖLJYALAN PALVELUKESKUS NYKYÄÄN ÖLJYLÄMMITYSTÄ usein täydennetään rin- Hyvän suunnittelun merkitys korostuu nakkaisella lämmitystavalla, jossa tyypillisesti hyödynnetään Aurinkolämmitys ei ehkä sovellu sellaisiin taajama-alueiden uusiutuvaa energiaa. Täydentävää lämmitystä pidetään toi- kiinteistöihin, jotka sijaitsevat kovin varjoisissa paikoissa. minnassa varsinkin silloin, kuin ulkoilman lämpötila on kor- Mahdolliset maastoesteet on selvitettävä suunnittelun alku- keampi kuin –10 °C. Kovilla pakkasilla öljy antaa tarvittavaa vaiheessa. lisälämpöä. Hybridilämmitysjärjestelmien toteuttamiseen on paljon vaihtoehtoja. Kaupunkialueiden asuinkiinteistöissä kaikki rinnakkaislämmityksen muodot eivät kuitenkaan ole aina mahdol- ”Toisaalta on varmistettava, että rakennuksen katolle pystytään asentamaan riittävästi aurinkokeräimiä”, muistuttaa Otronen. Hänen mukaansa lämmitysjärjestelmiä saneerattaessa ja lisia tai käytännöllisiä. Tilanpuute ja erilaiset paikalliset sää- täydennettäessä on aina syytä tarkastella myös lämmönja- dökset saattavat rajoittaa valintoja. koa kiinteistössä. ”Sellaisiin kerros- ja rivitaloihin, joissa on vielä öljylämmi- ”Patterimitoitukseen, virtausnopeuksiin sekä toimivaan tys, kannattaa harkita toiseksi lämmitysmuodoksi aurinkoläm- huonekohtaiseen lämmityksen säätöön kannattaa panos- pöä tai ilma-vesi-lämpöpumppua”, Öljyalan Palvelukeskuksen taa.” erityisasiantuntija Eero Otronen suosittelee. 24 kita 3/ 2015 ”Jos rakennuksessa on jo ennestään vesikiertoinen lattia-