KITA 3/2015 - Page 12

rakentamiselle antaa haastetta kuitenkin se, että yläpohjalaat- tamisen, mutta eivät kahta ilman erityisjärjestelyjä. Taloudel- toja ei yleensä voi kuormittaa, vaan kuormat pitää kohdistaa liset seikat ja lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamisen tavoit- alapuolisille, tavallisesti harvassa olevi H