KITA 3/2015 - Page 11

rostalon korjaustyön – ja usein hankkeeseen joudutaan hake- nöitsijöiden ja taloyhtiöiden kannalta sitä, että hankkeen toteu- maan ja kytkemään useampia urakoitsijoita, joiden toiminnan tussuunnittelu, kustannusarviot ja toteutus on saatavissa luo- yhteensovittaminen on erittäin vaikeaa. tettavasti yhdeltä toimijataholta ja että ne perustuvat yhdessä KLIKK-hankkeessa keskityttiin lähiöi- etukäteen laaditulle ja sovitulle hankeku- den täydennysrakentamisen mahdollisuuksien tarkasteluun ja uudenlaisten kaavoituksen käytänteiden kehittämiseen, lähiökerrostalojen korjausratkaisujen tutkimiseen sekä erityisesti lähiökerrostalojen lisäkerrosten rakentamisratkaisujen ideointiin ja niiden suunnittelu- ja rakentamisratkaisujen kehit- ” vaukselle. Kentältä on vaikea löytää KLIKKin keskeisenä päätavoitteena oli kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, koko- toimijoita, jotka ottaisivat naistaloudellinen sekä tehokas korjaus- kokonaisvastuun konsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, projektista. tämiseen. Samalla tutkimushankkeessa tutkittiin korjausrakentamisen toimintamallien kehittämisen mahdollisuuksia, keskittyen vuorovaikutteisen suunnittelun mahdol- laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen. Konseptin teknisissä ratkaisuissa hyödynnettiin uusien palomääräysten antamaa mahdollisuutta käyttää korjauksissa puurakenteita. Tutkimushankkeen eri osioissa kehitettiin erilaisia ratkai- lisuuksiin ja projektin toteuttamiseen yhteistoiminnallisesti kaik- suja lähiökortteleiden täydennysrakentamiseen sekä lähiöker- kien hankkeeseen osallistuvien toimesta allianssimallia hyö- rostalojen lisäkerrosten rakentamiseen tilaelementtejä hyödyn- dyntäen. täen, rakennusten ulkovaipan – erityisesti ulkoseinien – ener- ”Tutkimuksesta saadun tiedon valossa allianssimalli on ainoa toimiva tapa”, toteaa Koiso-Kanttila. ”Tällöin kootaan osaavista toimijoista allianssi, määritel- giatehokkaaseen korjaamiseen sekä julkisivujen uusimiseen eri materiaaliratkaisuin, parvekejärjestelmien rakentamiseen sekä hissien asentamisratkaisuihin. lään tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa ja suunnitellaan projekti myöskin tiiviissä yhteistyössä.” Lisäkerros? – Kevytrakenteisena, kiitos! Tutkimuksen mukaan 1960–1980-lukujen lähiökerrostaloissa Konseptit uusiksi! runko kestää helposti uusien palomääräysten mahdollista- KLIKK-tutkimushankkeessa pyrittiinkin tutkimaan ja kehittämään man lisäkerroksen rakentamisen kevytrakenteisena. Asuk- taloyhtiöiden käyttöön uudenlaisia käytänteitä korjausraken- kaille aiheutuvan häiriön minimoimiseksi ovat kerrokset järke- nushankkeiden läpivientiin. Käyttäjälähtöisyys merkitsee isän- vää rakentaa tilaelementeistä. Tilaelementtien suunnittelulle ja 3/ 2015 kita 9