KITA 3/2011 - Page 33

Ikkunatyypistä riippuen Erikoisratkaisuja mittojen mukaan Dir-Air Oy:n tuotantotilojen yhteydessä on kaksi laboratoriota, asennus voidaan tehdä hie- jotka mahdollistavat venttiilien ja ikkunoiden toiminnan reaa- man eri tavoin. Esimerkiksi suoda- liaikaisen seurannan internetin kautta. Mittausarvois- tinpalkin kiinnitys alumiini-ikkunan ul- ta näkee esimerkiksi lämmön talteenoton vaikutuk- kopuitteeseen onnistuu ilman työstöjä. ”Asennuksen jälkeen venttiili sekä suoda- sen tuloilman lämpötilaan eri sääolosuhteissa. ”Laboratoriot on rakennettu äärim- tinpalkki voidaan irrottaa ilman työkaluja vetämäl- mäisen tiiviiksi, joten mitattu tulos lä venttiiliä huonetilan suuntaan, ja näin suodattimen on luotettava. Laboratorion vaihto onnistuu helposti.” kokonaisvuoto on vain Venttiiliasennus edellyttää erikoistyövälineiden käyttöä ja ammattitaitoa. Dir-Airin yhteistyökumppani LH-Suodatin Oy 0,004 l/s/m2”, Tarpio vastaa usein ikkunaventtiilien asennustöistä saneerauskohteis- vakuuttaa. sa. Ikkunaventtiilien lisäksi Dir-Airin valmistusohjelmas- Vakiopaineensäädin avuksi kerrostaloissa sa on perinteisiä seinäventtiileitä sekä ilmanvaihtojärjestel- Tarpion mukaan Dir-Air Oy on tunnettu jatkuvasta tuotekehitys- mien ääniloukkuja. työstä. ”Olemme patentoineet noin 30 erilaista venttiiliratkai- Tarvittaessa venttiilin valmistus onnistuu myös mittojen mu- sua Suomessa ja Euroopassa. Lisäksi AIR-IN on Euroopassa kaan. ”Eräs asiakas esimerkiksi haluaa neliskanttisen seinä- rekisteröity tavaramerkki.” venttiilimme pitempänä, venytettynä mallina. Pystymme toimit- ® ”Nyt valmistettavaan Dir-Airin Kameleontti-venttiiliin on tamaan sen mittatilaustyönä. Usein myös ulkosäleikköratkaisut saatavissa tilauksesta mittayhde. Sen avulla huoneiston alipai- – kuten myrskysäleiköt – tehdään tarpeen mukaan tilaukses- ne voidaan mitata suoraan venttiilistä. Samalla nähdään vent- ta”, Tarpio sanoo. tiilistä tuleva ilmamäärä litroina sekunnissa. Tällä tavoin voidaan säätötilanteessa varmistaa, että huoneisto on terveesti alipaineinen. Poistoventtiileistä mittaamalla sitä ei voida vie- Dir-Air toimii läheisessä yhteistyössä myös useiden ikkunanvalmistajien kanssa. ”Lähes kaikki ikkunanvalmistajat käyttävät tuotteitamme. Suurimpia asiakkaitamme ovat Fenestra, Pihla, Skaala, Esko- lä nähdä.” Monissa kerrostaloissa ilmanvaihto voi lakata toimimasta puu ja Lammin ikkuna.” oikein, jos jossakin huoneistossa esimerkiksi suljetaan ilmanottoventtiilit vedon vähentämiseksi. Naapurihuoneistoihin johdetaan silloin enemmän ilmaa ja niihin tulee Venttiilien käyttäjiltä myönteistä palautetta Liiketoimintajohtaja Timo Pernu Fenestra Oy:n Kuopion toimi- vielä enemmän vetoa. Tällaisten tilan- pisteestä toteaa, että venttiilillä varustetut tuloilmaikkunat ovat teiden varalta Tarpio suosittelee va- tulleet Fenestran tuotevalikoimaan asteittain viiden viime vuo- kiopaineensäätimen kytke- den aikana. ”Olemme toimineet jo yli 10 vuotta yhteistyössä mistä kiinteistön ilmanvaih- Dir-Air Oy:n kanssa”, Pernu kertoo. tojärjestelmään. Käytännös- ”Lämpöä talteenottavia tuloilmaikkunoita asennetaan eri- sä säätimenä toimii anturiin yh- tyisesti asuinkerrostaloihin, joissa on koneellinen ilmanvaih- distetty taajuusmuuttaja. ”Vakio- to mutta ei koneellista tuloilmanottoa. Aina 2000-luvun alkuun paineensäädin valvoo runkokanavaa eli huoneistoista poistuvan ilman saakka oli yleistä, että huoneistoihin asennettiin pelkästään koneellinen poisto.” painetta. Jos jossain huoneistossa sul- Fenestra pyrkii Pernun mukaan vastaamaan rakennusten jetaan venttiilit ja ilmanpaine toisaalla vuonna 2012 kiristyviin energiamääräyksiin tehostamalla ik- nousee, vakiopaineensäädin muuttaa kunoiden ja ovien energiatehokkuutta. ”Ikkunat ovat rakennuk- puhallintehoa ja alkaa palauttaa pai- sen vaipan huonoiten lämpöä eristävä osa. Yleensä ikkunan netilannetta sellaiseksi kuin se oli alunperin oli.” ”Niissä asunnoissa, missä venttiileitä ei ole sul- kautta häviää 15–20 prosenttia ostetusta lämpöenergiasta, valtaosin säteilynä. Samalla ikkunan välitila kuitenkin lämpenee, joten venttiili-ikkunat toimivat pienimuotoisina lämmöntal- jettu, vakiopaineensäädin estää ilmavirtaa lisäänty- teeno