KITA 3/2011 - Page 17

VALMIINA OLEVIEN HUONEISTOJEN myyminen vaatii jotka muutetaan asunnoiksi tai liikehuoneistoiksi. Taloyhtiöl- osakepääoman korottamisen ja uusien osakkeiden rekisteröin- lä on mahdollisuus joko rakennuttaa tilat valmiiksi, jonka jäl- nin, mikäli ei ole jo olemassa osakkeita, jotka oikeuttavat myy- keen arvioidaan myymisen ja vuokraamisen kannattavuutta, tävän tilan hallintaan. Päätös myymisestä ja tarvittavista toi- tai myydä tilat ns. raakatilana, jolloin ostaja suorittaa tarvit- menpiteistä pitää nuijia pöytään yhtiökokouksessa. tavat muutokset. Taskulaskin esille nostuksesta sovitulta osin ja tiloista saadaan myymisen jäl- Tilojen myymisestä saatua rahallista hyötyä kannattaa vertail- keen vastiketuloja yhtiölle. Taloyhtiön ei tarvitse ottaa riskiä la tiloista saatuun vuokraan: myymisen ja vuokrailun kannat- rakennuttamisesta johtuvien kustannuksien kattamiseksi saa- tavuuden vertailussa on otettava huomioon myös tiloista myy- dulla myynti- tai vuokratuotolla, vaan riski jää ostajalle. Raakatilaa kaupiteltaessa ostajalle jää vastuu tilojen kun- mällä saatava hoitovastiketuotto. Käytännössä yksinkertaisin Käyttämättömistä tiloista aiheutuu kuitenkin taloyhtiölle tapa laskea pääomalle saatu vuotuinen hyöty on erottaa vuok- esimerkiksi lämmityskuluja, ja tämän vuoksi tyhjänpanttina ratuloista tilasta saatavat vastiketulot ja jakaa erotus tilan ar- olevat tilat, joista ei saada vastiketuloja, pitäisi minimoida. volla – ja lopuksi muuttaa tulos prosenteiksi. Tämä prosenttiluku ilmoittaa taloyhtiölle, kuinka paljon on tilan vuotuinen voit- Lohko tontti, tuunaa ullakkolukaali toprosentti. Jos voittoprosentti jää alle sen hetkisen pankkilai- Taloyhtiö voi myydä myös käyttämätöntä rakennusoikeutta nan korkotason, on tila järkevämpi myydä kuin ottaa lainaa. lohkomalla tontin tai myymällä korkean ullakkotilan raken- Taloyhtiöllä on mahdollista kartoittaa myös muita olemas- nusliikkeelle. Rakennusoikeuden myymistä suunniteltaessa on sa tiloja ja niiden mahdollista uutta käyttötarkoitusta. Yleisim- selvitettävä tarkasti, miten myyminen on mahdollista toteut- piä tällaisia tiloja ovat piharakennukset ja erilaiset varastot, taa. 3 / 2011 kita 15