KITA 2/2014 - Page 39

tyksessä on asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta kos- keenomistaja laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, hän kevista olettamasäännöksistä poikkeavia määräyksiä, niitä on voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sellaisista vikojen kor- noudatettava asunto-osakeyhtiölain sijaan. jaamisesta aiheutuvista kustannuksista, jotka olisi voitu välttää Jos osakkeenomistajan laite kuten astianpesukone rikkou- ilmoittamalla yhtiölle vioista ajoissa. tuu, voi vastuu kustannuksista kohdentua eri tavoin riippuen rikkoutumisen syystä. Jos laitteen rikkoutuminen tapahtuu yllät- Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan täen ja niin, ettei vahinkoa voida pitää yhtiön eikä myöskään perusjärjestelmän rikkoutumisesta aiheutuneet osakkeenomistajan aiheuttamana, on sovellettava asunto-osa- vahingot keyhtiölain kunnossapitovastuuta koskevia normeja. Niistä Jos vahingon syynä on yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien seuraa, että osakkeenomistaja itse vastaa pintamateriaalin perusjärjestelmien kuten vesiputkien tai esimerkiksi hanan rik- ja muiden kunnossapitovastuulleen kuuluvien huoneiston sisä- koutuminen, yhtiön velvollisuus on korjata niissä ilmennyt vika osien, kuten esimerkiksi keittiön kaapistojen, saattamisesta ja siitä aiheutuneet vahingot. Korjausvelvollisuus kattaa tällöin ennalleen omalla kustannuksellaan. Yhtiö taas vastaa raken- myös osakkeenomistajan huoneiston sisäosien vaurioitumisen. teiden mahdollisesta kunnostamisesta kuivatuksineen, vaikka Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluu kuitenkin vain huoneiston rakenteita ei olisi tarvinnutkaan korjata ilman osakkeenomista- sisäosien kunnostaminen ajankohdan mukaiseen perustasoon jan laitteen rikkoutumista. Tällaisessa tilanteessa kustannukset yhtiössä. Tällaisena perustasona voidaan pitää mm. yhtiön jakautuvat yhtiön ja osakkeenomistajan kesken, eikä yhtiö voi alkuperäistä tasoa, jos yhtiö ei ole peruskorjauksella tai muu- vaatia osakkeenomistajaa korvaamaan sille aiheutuneita kus- ten omaksunut alkuperäistä korkeampaa tasoa. tannuksia ilman erityisiä perusteita. Mikäli toisen osakkeenomistajan huoneisto vaurioituu täl- Osakkeenomistaja on voinut muutostöillä parantaa oman huoneistonsa sisäosia yhtiön perustasoa huomattavasti kor- laisen vesivahingon seurauksena, yhtiö vastaa rakenteiden keampaan tasoon. Koska yhtiön kunnossapitovastuu kattaa kunnostamisen lisäksi myös toisen huoneiston sisäosien kun- vain ennallistamisen yhtiön kyseisen ajankohdan mukaiseen nostamisesta yhtiön ajankohdan mukaiseen perustasoon. perustasoon, osakkeenomistajan on itse vastattava sellaisista Yhtiön vastuu perustuu siihen, että toisen huoneiston sisäosat korjauskustannuksista, jotka ylittävät perustasoon ennallistami- ovat vaurioitu