KITA 2/2014 - Page 14

KUVA: AMIEDU lään kosteus- ja homevauriokorjauksia. Purkutyökoulutuksissa asbestia ja hometta sisältävien rakenteiden käsittelyä on sen sijaan opetettu jo pitempään. ”Purku- ja korjaustyötä tekevien on tiedettävä tarkkaan, miten vaurioituneita rakenteita käsitellään. Toiminta tulee olla aina määräysten mukaista. Esimerkiksi tilat, joissa on todettu asbestia tai homeita, tulee eristää ja alipaineistaa huolella, jotta purkutöiden yhteydessä sisäilmaan päässeet mikrobit tai myrkyt eivät pääse leviämään.” Mittausmenetelmien kirjo laajenee Kotkamaan mukaan vahinkojen kartoittamiseen, vahingoittuneiden kohteiden mittauksiin ja korjaussuunnitteluun ei ole vielä ennätetty luoda tutkintokoulutuksia. Amiedu on kuitenkin kehittänyt Suomen jvt- ja kuivausliikkeiden liiton kanssa lyhyempiä aikuiskoulutuksia, jotka on räätälöity alalla toimivien yritysten osaamistarpeisiin. Amiedu vastaa koulutusten järjestämisestä ja liitto auktorisoi koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt. Yhteistyönä toteutettuja koulutuksia on järjestetty useammalla paikkakunnalla. Amiedu on järjestänyt kosteusmittauskoulutuksia myös muiden aikuiskoulutuskeskusten kanssa eri puolilla Suomea. ”Ensimmäiset kolmepäiväiset pätevöitymiskoulutukset kosteudenmittaajille järjestimme reilut kymmenen vuotta sitten, mutta jälkivahinkotorjuntaan ja kuivaukseen on koulutettu osaajia vasta noin viiden vuoden ajan. Nyt alan yrityksillä on ollut tarvetta laajentaa kosteusmittausosaamista entisestään. Siksi koulutuksiakin on pyritty laajentamaan.” Tulevaksi syksyksi Amieduun on suunnitteilla uusi, viisi kuukautta kestävä rakennusfysikaalisen mittaajan koulutus. Koulu- Aikuiskoulutuskeskus Amiedun kouluttajan Stig Kotkamaan mukaan vahinkosaneerattavissa kohteissa tarvitaan laaja-alaista osaamista. tuksessa perehdytään muun muassa rakennusfysiikkaan ja kosteudenhallintaan, vesivahinkojen kuivaustekniikkaan, sisäilman analysointiin sekä ääni-, pöly- ja tiiveysmittaukseen. Kotkamaan mukaan tämän koulutuksen pohjalta tullaan raken- taan nopeasti, kosteus ei välttämättä ennätä levitä laajasti tamaan myös lyhyempiä moduuleja, jotka soveltuvat alan rakenteisiin. Ongelman pitkittyessä myös vaurio pahenee. ammattilaisten täydennyskoulutuksiksi. Muutaman neliön vaurio saattaa levitä muutaman kymmenen neliön suuruiseksi. Samalla koteloon saattaa muodostua mik- Haasteellista asiakaspalvelutyötä robikasvustoa. Kun ongelmaa päästään korjaamaan ajoissa, Koulutusten pääsyvaatimuksissa korostuvat rakennusalan poh- säästyy vaivaa ja rahaa sekä varmistetaan terveelliset asuin- jakoulutus ja alan työkokemus. Kosteuden vaikutukset raken- olosuhteet.” teille on hyvä tuntea. Rakennusalan osaamistakin tärkeämpää on kuitenkin se, että koulutettavat henkilöt soveltuvat haasteel- Kova tarve koulutukselle liseen asiakaspalvelutyöhön ja heillä on aitoa halua kehittyä Aikuiskoulutuskeskus Amiedun kouluttajan Stig Kotkamaan alan ammattilaiseksi. mukaan vahinkosaneerattavissa kohteissa tarvitaan laaja- ”Vahinkokartoituksia ja -saneerauksia tekevät henkilöt jou- alaista osaamista. Vahingon kartoittamiseen, kuivatukseen ja tuvat useimmiten tekemään työtä kriisissä olevien ihmisten saneerauksen suunnitteluun tarvitaan omat osaajansa, samoin kanssa. Heidät pitää osata kohdata oikein”, Kotkamaa pai- vahingoittuneiden rakenteiden purkutyöhön ja korjausrakenta- nottaa. miseen. Vahinkosaneeraukseen liittyvät koulutukset ovat alkaneet Hänen mielestään vahinkokartoittajia ja -saneeraajia tarvitaan koko ajan lisää, jotta eläkkeelle jäävien tilalle saadaan yleistyä vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Amiedun riittävästi uutta työvoimaa, alan osaamistasoa pystytään nos- järjestämiin rakennusalan ammatti- ja erityisammattitutkinto- tamaan ja työsuojeluun liittyvät asiat saataisiin paremmalle koulutuksiin on muutama vuosi sitten lisätty osiot, joissa käsitel- tolalle. Kotkamaan mukaan monet alalla työskentelevät ovat 12 kita 2/ 2014