KITA 1/2014 - Page 57

VERONUMERO.FI -PALVELUISTA LÖYTYY APUA LAIN VELVOITTEIDEN HOITAMISEEN Julkisuudessa rakentamisvelvoitteita koskeva velvoitteiden muutos tunnetaan veronumerolakina. Käytännössä veronumerolaista seuraa joukko muutoksia jo aikaisemmin rakentamista koskettaneeseen työturvallisuuslakiin sekä verotusmenettelylakiin. Työturvallisuuslakiin on täsmennetty veronumerolain myötä työntekijän veronumeron lisääminen kuvalliseen henkilökorttiin ja työmaan henkilölistalle sekä niiden tarkastaminen rakennusalan veronumerorekisteristä. Lisäksi työmaan henkilölistalle tulee kirjata kaikkien työntekijöiden veronumerot ja tarkastaa, että ne on ilmoitettu rakennusalan veronumerorekisteriin. VASTAAVASTI VEROTUSMENETTELYLAKI, joka astuu voi- useaan eri järjestelmään, kertaalleen syötetyt ja tarvittavat tie- maan 1.7.2014, määrittelee ilmoitusvelvollisuuden yhteiseltä dot voidaan ilmoittaa usealle eri työmaalla päätoteuttajalta rakennustyömaalta Verohallinnolle. Ilmoitusmenettely koskee saatavan Työmaa-avaimen perusteella. sekä työmaan päätoteuttajaa, että jokaista työmaalla toimi- Päätoteuttaja luo työmaan ja saa Työmaa-avaimen Työ- vaa työn tilaajaa. Päätoteuttajan vastuulla on raportoida työ- maarekisteristä. Työmaa-avain toimii yhteisen rakennustyö- maan työntekijä- ja työnantajatiedot kuukausittain ja jokaisel- maan tunnisteena ilmoittautumisessa, laskuissa ja Verohallin- la tilaajalla on raportointivelvollisuus työmaakohtaisesti ura- nolle tapahtuvassa raportoinnissa. kointia koskevista ostolaskuista ja toimittajakohtaisesti sovituista urakkasummista. Veronumero.fi -palveluista löytyy apua niin pienelle ura- Valtti-älykortit VALTTI -korteissa veronumerot ovat aina ilmoitettu Verohallin- koitsijalle, keskisuurille tilaajille, kuin suurille päätoteuttajil- non ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisteriin. Äly- le. Pienillä urakoitsijoilla, jotka toimivat usealla eri työmaal- kortissa on kaksi tunnistetta, viivakoodi ja sirutunniste, joiden la haasteeksi nousee jatkuva työntekijöiden ja työnantajatie- avulla eri järjestelmät voivat noutaa kortinhaltijan tiedot, valo- tojen toimittaminen työmaakohtaisesti päätoteuttajalle. Lisäksi kuvan sekä alkuperäisen henkilökortin sähköisessä muodossa yrityksen toimiessa tilaajana tai vuokratyönteettäjänä urakka- työmaalle. Lisäksi kortin alkuperä voidaan varmistaa krypta- raportointi astuu myös kuvaan. Tavallisen urakoitsijan avuksi tun tunnisteen perusteella. Yhteisen standardin ansiosta raken- Veronumero.fi tarjoaa maksuttoman Ilmoita-palvelun urakoitsi- nusalan järjestelmäkehittäjät voivat jatkossa hyödyntää kulun- jalle työmaalle ilmoittautumiseen, sekä Työmaarekisterin tilaa- valvonnan toteutuksessa rakennusalan yhteistä älykorttia, joka jan ja päätoteuttajan tarvitsemien urakoitsija- ja työntekijätie- mahdollistaa myös kevyiden älypuhelimille toteutettujen ratkai- tojen keräämiseen ja raportointiin. sujen toteutuksen. Ilmoita-palvelu ja Työmaarekisteri sa tai pääsynvalvonnassa usealla eri työmaalla, eikä erillisiä Yksi käytännöllinen ja maksuton palvelu on työntekijöiden il- työmaakohtaisia avaimenperiä tai kortteja tarvitse kantaa mu- moittaminen rakennusalan veronumerorekisteriin. Ilmoita-pal- kana. Käytännössä sama henkilökortti voi toimia kulunseurannas- velulla työnantaja voi jatkossa hoitaa maksutta myös työmaakohtaisen tiedonantovelvollisuuden päätoteuttajalle. Ilmoitapalvelun asiakkaiden ei tarvitse syöttää työntekijätietojaan Lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi 1 / 2014 kita 55