KITA 1/2014 - Page 37

set parvekkeet ovat juridisessa mielessä yhtiön hallinta-aluetta, rusteella pitkälle menevä oikeus rajoittaa sitä, miltä rakennus ellei yhtiöjärjestyksessä ole muuta nimenomaisesti määrätty. ulospäin saa näyttää. Yhtiön osakkaat eivät siis saa ilman yhtiön lupaa tehdä niissä Koska parveke ei ole umpinainen, sen sisäosissa tehtävät korjaustöitä tai muutoksia, tai edes tuoda niihin kalusteita tai melko vähäisetkin toimenpiteet saattavat vaikuttaa rakennuk- muita tavaroitaan. sen ulkonäköön. Yhtiöllä on tämän vuoksi oikeus jopa kieltää osakkeenomistajan korjaus- tai muutostyö pelkkien es- Korjaus- ja muutostyöoikeus ei ole ehdoton teettisten seikkojen nojalla, vaikka työ ei vaikuttaisi millään Osakkeenomistajan muutostyöoikeus ei kuitenkaan ole rajoit- tavalla rakenteiden toimivuuteen, kunnossa pysymiseen tai tamaton edes silloin, kun parveke kuuluu osakehuoneistoon muuhunkaan tekniseen seikkaan. Vastaavaa oikeutta yhtiöllä edellä mainitulla tavalla. Muutostyöoikeutta parvekkeella kos- ei ole sellaisten muutostöiden osalta, joita osakkeenomistaja kevat ensiksikin samat rajoitukset kuin muitakin osakkeenomis- tekee huoneistonsa ulkoseinien sisällä. tajan huoneistossaan tekemiä muutostöitä: yhtiö tai toinen Osakkeenomistaja ei ilman yhtiön nimenomaista suostu- osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi musta voi esimerkiksi paneloida tai maalata rakennuksen ul- vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa, ja viime koseinää parvekkeensa kohdalla, vaikka se olisi parvekkeen kädessä työ voidaan jopa kieltää, jos edes ehtojen avulla ei rajojen sisäpuolella. pystytä riittävästi rajaamaan haittoja. Toiseksi parvekkeiden sijaintiin rakennuksen ulkopuolel- Osakkeenomistajan parvekkeellaan tekemät muutokset voivat myös aiheuttaa haittaa muille osakkaille, esimerkik- la liittyy seikkoja, joiden johdosta osakkeenomistajan muutos- si kaventaa näkyvyyttä muihin huoneistoihin tai vähentää toi- työoikeus parvekkeilla on käytännössä olennaisesti suppeam