KITA 1/2014 - Page 32

ILMOITUS KESKITETTY OHJAUS TEHOSTAA TALOTEKNIIKAN KÄYTTÖÄ TEKSTI: TUOMAS LEHTONEN Beckhoff Automation Oy:n toimialapäällikön Jussi Piispasen mukaan yrityksen toimittamat automaatioratkaisut soveltuvat niin rakennuksen valaistuksen, ilmanvaihdon, lämmityksen kuin myös AV-järjestelmien ohjaamiseen. Automaation avulla taloteknisten järjestelmien ylläpito ja käyttäminen helpottuu, sillä valvonta ja säädöt voidaan tehdä helposti yhdestä käyttöliittymästä. PIISPASEN MUKAAN koko kiinteistön keskitetty ohjaus ten sitä pääsee käyttämään älypuhelimella, tietokoneella ja parantaa myös energiatehokkuutta, sillä keskitetyssä järjestel- tabletilla. Näin kiinteistöhuollosta vastaava henkilö voi tark- mässä vältytään yksittäisen järjestelmien välillä tapahtuvista kailla talotekniikan toimintaa ja tehdä tarvittavat säädöt etä- ristiriidoista. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii lämmityksen ja nä.” jäähdytyksen yhdenaikaisen toiminnan estyminen. Piispasen mukaan Beckhoffin automaatiojärjestelmä Piispasen mukaan automaatiojärjestelmä voidaan asentaa kohtuullisen helposti niin uudis- kuin saneerauskohteisiin- skaalautuu asiakkaan tarpeiden sekä kiinteistön koon mukai- kin, sillä järjestelmä pystyy hyödyntämään ethernet-väylää sesti. Automatisointi voidaan toteuttaa kaikkiin taloteknisiin tiedonsiirtossa. Huoneistotasolla voidaan puolestaan käyttää järjestelmiin tai vain osaan niistä. Järjestelmää voidaan ha- langatonta tekniikkaa, mikä helpottaa merkittävästi asennus- luttaessa myöhemmin laajentaa. töitä. Piispanen uskookin, että langaton tekniikka kuten esi- ”Järjestelmämme keskeinen osa on TwinCat-ohjelmisto, johon on saatavissa valmiita ohjelmalohkoja erilaisten talo- merkiksi EnOcean, tulee lähitulevaisuudessa yleistymään. Piispanen painottaa suunnittelun roolia taloteknisten jär- teknisten järjestelmien ohjaamiseen. Taloyhtiöissä ohjelmisto jestelmien automatisoinnissa. Taloyhtiön ja sen asukkaiden asennetaan useimmiten teknisessä tilassa olevalle ohjaimel- tarpeet sekä erilaiset toteuttamismahdollisuudet on mietittävä le, joka puolestaan liitetään haluttuihin taloteknisiin järjestel- huolella, jotta automaation hyödyt saadaan täysimittaisesti miin. Järjestelmäämme on mahdollista liittää kaikki kiinteis- käyttöön. Automaatiojärjestelmien suunnittelusta ja asennuk- töpuolella yleisesti käytettävät kenttäväylät, kuten esimerkiksi sista vastaavat Beckhoffin kumppaniverkostoon kuuluvat säh- EIB/KNX, LON, Modbus tai BACnet”, Piispanen kertoo. köasennuksiin ja talotekniikkaan erikoistuneet yritykset. Asuntokohtainen ohjaus mahdollinen tuu muista markkinoilla olevista toimijoista muun muassa Taloyhtiöissä kiinteistön automaatiota hallinnoi useimmiten avoimella PC-pohjaisella ohjauksella, joka mahdollistaa eri- järjestelmän käyttöön koulutettu kiinteistöhuoltoyritys. Halut- laisten rajapintojen käytön, kuten esimerkiksi liittymisen tieto- taessa kiinteistöön voidaan asentaa myös asuntokohtaiset kantoihin ja pilvipalveluihin. Piispasen mukaan Beckhoff -automaatiojärjestelmä erot- käyttöpaneelit, joiden avulla asukkaat voivat helposti säätää ”Modulaarisen rakenteen asioista järjestelmästä saa- esimerkiksi oman kotinsa valaistusta ja lämmitystä sekä tark- daan aina tarpeen mukainen. Pitkä historiamme teollisuusau- kailla energian ja veden kulutusta. tomaatiosta takaa tuotteiden pitkän elinkaaren ja varaosien ”Ohjelmistomme käyttöliittymä on web-pohjainen, jo30 kita 1/ 2014 saatavuuden kauas tulevaisuuteen”, Piispanen summaa.