KITA 1+2/2019 - Page 52

NÄKÖKULMA Keijo Kaivanto Asiamies, asianajaja, varatuomari Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha ry ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN DIGILOIKKA KÄYNTIIN LAKI HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ tuli voimaan taa sähköisesti rekisteriin, eikä näille yhtiöille enää painateta vuoden 2019 alusta, mutta lain käyttöönotolla on vanhoissa osakekirjoja. taloyhtiöissä siirtymäaikaa vuoden 2022 loppuun saakka. Voimaan tulleet lakimuutokset muuttavat monilla tavoin niin Ennen 2019 alkua perustetut vanhat taloyhtiöt voivat siir­ tää osakeluettelonsa hoidon maanmittauslaitokselle toukokuun taloyhtiöiden, isännöinnin kuin osakkaiden velvollisuuksia ja alusta 2019 lukien. Kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tulee hoi­ tehtäviä. taa liittyminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Huoneistotietojärjestelmän tarkoituksena on, että se pal­ Isännöintipalvelujen piirissä olevien taloyhtiöiden on jär­ velee huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden vaih­ kevä aloittaa osakeluetteloiden siirto vasta syksyllä 2019, kun dannan, vakuuksien hallinnan ja näihin verrattavan toimin­ rajapinnat siirtoa varten isännöintijärjestelmiin ovat valmiit. nan sekä yhtiön hallinnon ja sen osakkaiden tiedonsaannin Siirron jälkeen osakeluettelon tiedoista vastaa Maanmittaus­ tarpeita. Lisäksi sen avulla tuotetaan tietoa tutkimusta ja tilas­ laitos ja osakastiedot saadaan suoraan osakehuoneistorekis­ tointia varten sekä muihin yhteiskunnan tietotarpeisiin. Myös teristä. Osakehuoneistorekisteriin siirtyminen vaatii isännöinti­ vanha keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi liittyä soveltamaan järjestelmien päivittämistä, jotta tiedon siirto isännöintijärjestel­ lakia ja ottamaan käyttöön osakehuoneistorekisterin ja luopua mästä osakehuoneistorekisteriin ja päinvastoin onnistuu touko­ painetuista osakekirjoista. kuusta 2019 alkaen. Taloyhtiöiden paperiset osakekirjat siirtyvät historiaan Kun taloyhtiön osakastiedot on siirretty uuteen rekisteriin, tämän vuoden alussa käynnistyneen uuden osakehuoneisto­ on se hyödyllistä kaikille osapuolille. Taloyhtiöltä poistuu mm. rekisterin myötä. Muutos koskettaa ajan mittaan kaikkia Suo­ vastuu selvittää hankalia perintöoikeudellisia saantoja. Osak­ men 90 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä noin 2,7 miljoo­ keenomistajien osalta asuntokauppa helpottuu, kun paperisia naa ihmistä. osakekirjoja ei enää tarvita. Kauppoja voidaan tehdä helpom­ Vuodenvaihteesta lähtien uudet taloyhtiöt on pitänyt perus­ 52 kita   1–2 /  2019 min ajasta ja paikasta riippumatta. n