KITA 1+2/2018 - Page 37

”En muista, että niin olisi käynyt koskaan. Voi olla jopa 100 vuotta vanhoja parvekkeita, joissa on käytetty olematto- man vähän terästä tai joissa on pelkästään teräspalkki ratakis- kojen varassa, mutta silti ne pysyvät ylhäällä.” niin korjaaminen voi olla lähtökohtana hyvä”, Markus Treut- hardt kuvailee. Joskus totuus voi selvitä vasta remontin alettua. ”Todelliset vauriot selviävät monesti vasta siinä vaiheessa, Petri Annila muistuttaa, että kaikkeen korjausrakentami- kun hiekkapuhalletaan betonipintoja ja kantavaa laattaa. Kun seen liittyy paljon erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja: voidaan kaikki pinnoite sekä vanhat tasot ja kerrokset on poistettu, niin tehdä käyttöikää jatkavia kevyempiä korjauksia tai perusteelli- alta voi paljastua piileviä halkeamia, joita ei ole aikaisemmin sempia remontteja, joissa menevät rakenteetkin uusiksi. huomattu”, Treuthardt sanoo. ”Mikä korjaustapa soveltuu kuhunkin tapaukseen, riippuu Viimeistään tässä vaiheessa on syytä ottaa betonista näyt- siitä mikä remontoitavan parvekkeen tilanne on”, Annila ker- teitä. Parveke pitää uusia, jos näytteet osoittavat, että betoni too. on laadultaan niin huonoa, ettei kunnostaminen enää riitä. ”Monesti asiaa lähestytään kustannuksien kannalta. Jos vanhaa rakennetta joudutaan korjaamaan niin paljon, että Yleensä pyritään kuitenkin siihen, että näytteet otettaisiin aina jo tutkimuksen tai viimeistään suunnittelun yhteydessä. uuden vastaavan tekeminen alkaisi olla samaa tasoa, niin sil- Treuthardtin mukaan on tapauskohtaista, kuinka pal- loin päädytään tietenkin täysin uuden parvekkeen rakentami- jon kalliimmaksi järeämpi parvekeremontti tulee säilyttävään seen. Tällöin saadaan varmimmin mahdollisimman pitkä käyt- remonttiin verrattuna. Vaikka parvekkeita ei uusittaisikaan, töikä ja huoltovapaa parveke.” niin korjaamista varten joudutaan joka tapauksessa pystyttä- mään telineet ja raskaat suojaukset. Järeä remontti ei välttämättä järisyttävän kallis ”Kun poistetaan pintalaatta, uusitaan parvekekaiteet ja Remonttia suunniteltaessa parvekkeen kunto kannattaa hiekkapuhalletaan kantava laatta, niin kustannusero ei ole arvioida sekä silmämääräisesti että laboratoriokokein. Mikäli kovinkaan merkittävä verrattuna siihen, että kantava laatta parvekkeen kantava laatta ei ole hälyttävän huonossa kun- puretaan alusta pitäen.” nossa, säilyttävä peruskorjaus voi olla riittävä tapa toteuttaa parvekeremontti. ”Jos silmin nähden voidaan todeta, että kantava laatta Parvekkeissa käytetään samoja rakenteita ja materiaa- leja kuin julkisivuissa, joten parvekeremontti osuu ajallisesti usein yhteen julkisivuremontin kanssa. Erityisesti järeämpi par- on suhteellisen hyvässä kunnossa, ja vaikka pintalaatta olisi vekeremontti kannattaa silloin tehdä yhdessä laajemman jul- päästänyt vettä sisään, mutta pintalaatan korjaus on riittävä, kisivuremontin kanssa. Julkisivuyhdistyksen toiminnanjohtaja 1–2 /  2018  kita 37