KITA 1+2/2018 - Page 33

MIKA BACKMAN JARKKO HANKAA JOHANNA MARIA KAJASTE JUHA KALLIOINEN Taloyhtiössämme on kolme osakasta, joista taa yhdessä yhden osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat minulla ja perheelläni on 25 %, toisella osakkeet, ja nämä osakkeet yhdessä tuottaisivat yli 20 pro- osakkaalla 25 % ja kolmannella osakkaalla senttia yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. 50 % kaikista osakkeista. Tähän asti olemme Äänileikkuria ei kuitenkaan voida suoraan soveltaa sel- sopineet yhtiön asioista yksimielisesti, laisessa asunto-osakeyhtiössä, jossa kaikilla osakkeenomis- mutta minua mietityttää, voisiko tämä yksi tajilla on hallussaan enemmän kuin viidesosa yhtiön osak- osakas halutessaan jyrätä muiden mielipiteet keista. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyk- yhtiökokouksessa? siä siitä, miten äänileikkuria sovelletaan tällaisessa pie- Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n mukaan jokainen osake nessä yhtiössä. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jokai- tuottaa lähtökohtaisesti yhden äänen kaikissa yhtiökokouk- sella osakkaalla on tällöin sama äänimäärä. Oikeustila on sessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan lain kuitenkin jossain määrin epäselvä. mukaan sopia siitä, että kukin osakeryhmä, joka tuottaa oikeu- den hallita yhtä osakehuoneistoa, tuottaa yhden äänen. Kuten säännöksestä ilmenee, voidaan yhtiöjärjes- tyksessä sopia melko vapaasti siitä, miten osakkailla on Säännökseen sisältyy eräänlainen äänileikkuri, jonka oikeus käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa. Jokai- mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä sen osakkeen on kuitenkin tuotettava sama määrä ääniä, yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa eikä äänioikeudettomia osakkeita sallita. Näin ollen pie- kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta ääni- nessä yhtiössä voikin olla järkevintä sopia, että kukin osa- määrästä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Äänileik- keryhmä eli käytännössä osakehuoneiston hallinta tuottaa kuria sovelletaan myös silloin, jos esimerkiksi aviopari omis- yhden äänen yhtiökokouksessa. n PEKKA KOKKO JUKKA LAAKSO ARTO PALSALA KAI SALONEN SIRKKA TERHO 1–2 /  2018  kita 33