KITA 1+2/2018 - Page 32

LOTTA NAHKALA LAKIMIES, Ota yhteyttä Lottaan EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY www.eversheds.fi Muutin hiljattain uuteen asuntoon, ja koska ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen voi vaikuttaa yhtiön mielestäni asunnon ilmanlaatu on huono. tai muiden osakkaiden vastuulla oleviin tiloihin ja niiden käyt- Ilmanvaihtojärjestelmän asentamisesta on tämiseen. Ilmoituksen perusteella yhtiö tai muut osakkeenomis- jo parikymmentä vuotta aikaa, ja venttiilit tajat voivat asettaa ehtoja työn toteuttamiselle tai kieltää sen, näyttävät sotkuisilta ja epämääräisiltä. Muut mikäli siitä voidaan katsoa aiheutuvan vahinkoa tai haittaa asukkaat eivät kuitenkaan ole valittaneet yhtiölle tai muille osakkaille. samankaltaisista järjestelmistä, ja isännöitsijäkin Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan on sitä mieltä, että nykyinen ilmanvaihto on työ suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja riittävä. Mitä voisin tehdä? hyvän rakennustavan sekä yhtiön tai muiden osakkaiden mah- Ellei toisin ole sovittu yhtiöjärjestyksessä, osakehuoneistojen dollisesti asettamien ehtojen mukaisesti. ilmanvaihtojärjestelmät huoneistoissa sijaitsevine venttiileineen Osakkaan asentaessa itse esimerkiksi uusia ilmanvaih- ja niihin liittyvine ohjauslaitteineen kuuluvat asunto-osake­ tolaitteita kuuluu myös tällaisten laitteiden kunnossapito jat- yhtiön vastuulle. Näin ollen asunto-osakeyhtiö on velvollinen kossa osakkaan vastuulle huolimatta siitä, että asunto-osake­ korjaamaan ilmanvaihtojärjestelmän, mikäli se ei toimi asian- yhtiö vastaa muista, niin kutsutuista standardi-ilmanvaihtojär- mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön harkinnassa on kuitenkin se, jestelmistä. milloin ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan, mikäli ilmanvaihtojär- Asunto-osakeyhtiö voi kuitenkin nimenomaisella ilmoituk- jestelmässä ei ole toiminnallisia vikoja tai se ei aiheuta varsi- sella hyväksyä osakkaan tekemän asennuksen vastuulleen. naista asumishaittaa. Lisäksi, mikäli muissa asuinhuoneistoissa on tehty vastaavia Mikäli osakas haluaa tässä tapauksessa itse uusia oman toimenpiteitä, jotka yhtiö on hyväksynyt vastuulleen, ja yhtiö asuntonsa ilmanvaihtojärjestelmän, kuuluu se lähtökohtaisesti on valvonut asennustoimenpidettä edellä mainitulla tavalla, osakkaan vastuulle. Tällainen toimenpide edellyttää lähtö- voidaan tapauskohtaisesti katsoa myös uusien asennusten kuu- kohtaisesti kirjallista ilmoitusta hallitukselle tai isännöitsijälle, luvan yhtiön kunnossapitovastuuseen. 32 kita   1–2 /  2018