KITA 1+2/2018 - Page 14

” Rahallista hyötyä tulee nimenomaan hankkeen suuruudesta. Mallikylpyhuoneen perusteella asukkaat näkevät, millaiset kylpyhuoneet asuntoihin on suunniteltu. ”Yhtiöissä harkittiin, voitaisiinko lähteä naapuriyhtiöiden kanssa yhteishankkeeseen. Aluksi mukaan kysyttiin useampia on toiminnallisesti ja esteettisesti hyvä, joten useimmat ovat sii- hen oikein tyytyväisiä.” yhtiöitä, mutta lopulta hankkeeseen tulivat vain nämä kaksi yhtiötä – tosin sekin on riittävä määrä, kun asuntoja on näin Haitta-aineet kartoitettiin paljon. Lisäksi yhtiöissä oli kuultu alueella toteutetuista vastaa- ”Linjasaneerauksen yhteydessä puretaan yleensä kaikki haitta- vista hankkeita, jotka olivat onnistuneet hyvin”, Saukkonen aineet kylpyhuoneista ja lisäksi vanhat asbestieristeet kellarien toteaa. putkista. Siksi esivalmistelut ovat tärkeä työvaihe”, Saukkonen korostaa. Asukas voi valita sisustusratkaisuja ”Yliskyläntien kohteen kiinteistöjen kylpyhuoneissa tehtiin Ryhmäkorjaus ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikissa hank- haitta-ainekartoitus, minkä lisäksi työmaalla otetaan paljon keessa mukana olevissa yhtiöissä olisi täysin samansisältöinen materiaalinäytteitä. Uuden asbestilain myötä nämä käytännöt korjaushanke. ovat tiukentuneet entisestään.” ”Riittää että on suuret yhteiset linjat, kuten toteutusmalli ja yhteinen urakoitsija. Se sijaan laatoista, tilaratkaisuista ja kalusteista yhtiö voi päättää itse. Ryhmäkorjaus kilpailutetaan Suuri osa kiinteistöjen asukkaista muuttaa evakkoon remontin ajaksi. ”Asukkaille on tosin järjestetty tilapäiset wc- ja pesutilat, yhtenä hankkeena, mutta sen jälkeen tehdään asunto-osake­ mutta aika moni kuitenkin muuttaa pois 10–11 viikoksi. Se on yhtiökohtaiset urakkasopimukset.” asuntokohtainen haitta-aika, jolloin remonttia tehdään asun- ”Asukkaat voivat itse valita vaikkapa kylpyhuoneiden sisustusratkaisuja siinäkin tapauksessa, että taloyhtiö on suun- nitellut kylpyhuoneisiin tietyt laatat ja kalusteet. Asukas voi non sisällä. Sinä aikana asuntoon syntyy täysin käyttövalmis kylpyhuone”, Saukkonen vakuuttaa. ”Itse asiassa 11 viikon remonttiaika on sikäli hyvä, että rakennuttaa oman kylpyhuoneensa ihan mieleisekseen. Noin asukkaat voivat vuokrata sijaisasunnon kolmeksi kuukaudeksi. kymmeneen prosenttiin huoneistoista ehkä halutaan tällaisia Siinä ajassa remontti on saatava tehdyksi. Jos menisi pari viik- muutoksia, kun taas 90 prosenttia toteutetaan taloyhtiön esittä- koa pitempään, niin pitäisi maksaa vielä neljännen kuukau- män suunnitelman mukaisesti.” den vuokra sijaisasunnosta.” Jos asukkaan muutoskustannus pysyy urakkahinnan puit- Primaplan on rakennuttanut asukkaiden nähtäväksi mal- teissa, siitä ei tule asukkaalle lisähintaa. Muussa tapauksessa likylpyhuoneen, jonka seinällä on näytteitä laattavaihtoeh- asukas maksaa hintojen erotuksen. doista. Mallihuone on Yliskyläntie 6:n idänpuoleisen talon kel- ”Usein kuitenkin taloyhtiön tilaama kylpyhuonesuunnitelma 14 kita   1–2 /  2018 larikerroksessa.