KITA 1+2/2018 - Page 62

uutismonttu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan UUSI RIL-OHJE ASUINKIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄÄN LINJASANEERAUKSEEN Linjasaneeraus on taloyhtiölle suuri investointi ja haaste, mutta myös mahdollisuus uudistaa ja parantaa rakennuksen toimivuutta ja edistää asumisviihtyvyyttä. RILin julkaisema uusi ohje RIL 268-2017 Asuinkiinteistöä kehittävä linjasaneeraus on kattava tietopaketti linjasaneerauksen kaikille osapuolille, erityisesti kiinteistön kehittämisen näkökulmasta. Suomen Rakennusinsinöörien – strateg ia, suunn ittelu ja toteutu s Liitto RIL RIL 268-2017 Asui nkiin teist öä kehi ttävä linja sane erau s VESI- JA VIEMÄRILINJOJEN saneerauksen yhteydessä on muita asukkaita hyödyntäviä uusia ominaisuuksia. Julkaisussa mahdollista kohtuullisella lisäpanostuksella edistää energia- korostetaan taloyhtiön strategian luomisen tärkeyttä hankkeen tehokkuutta, tilojen toimivuutta ja ottaa käyttöön uusia tieto- lähtökohtana. Laaja esimerkkikokoelma kuvaa toteutuneita teknisen kehityksen ja digitalisoitumisen luomia mahdollisuuk- hankkeita ja toimintamalleja. n sia. Älykkäät järjestelmät rakennusautomaation ohjaamana voivat antaa rakennukselle uusia ominaisuuksia edistämällä Kirjoittajista: Julkaisun ovat laatineet tekn. tri. Eino Rantala myös viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä nostamalla rakennuk- (Ekosto Oy, päätoimittaja ja pääkirjoittaja) ja tekninen johtaja sen arvoa. Gunnar Åström (RIL). Alan yritysedustajista koostuva ohjaus- Ohje kuvaa linjasaneeraushankkeen läpivientiä kehittä- vällä näkökulmalla. Perinteisten ratkaisujen ja toimintatapojen ryhmä on antanut tärkeän panoksen kirjoitustyön toteuttami- sessa. rinnalla on esitetty, miten hankkeessa voidaan hallitusti suun- nitella ja toteuttaa muun muassa älyrakennuksen piirteitä ja Tilaa ohje: www.ril.fi/K