KITA 1+2/2016 - Page 48

KOLUMNI Arvo Ylönen on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimialapäällikkö E Uu m jok ELÄMYKSIÄ SISÄTILOISSA SÄÄOLOSUHTEISTA JOHTUEN Suomessa vietetään suu­ sempaa enemmän. Nythän yleisin ja usein ainoa raportointi rin osa ajasta sisätiloissa. Siksi on väliä, millaiset olosuhteet on seinällä oleva lämpömittari. Mahdollista on seurata reaali­ tiloissa on. Tavoitteena on tietenkin terveellinen, turvallinen ja ajassa erilaisia sisäolosuhdeasioita. Kiinnostavaa voi olla esi­ miellyttävä ympäristö koko rakennuksen elinkaaren ajan ja merkiksi makuuhuoneen ilmanlaatu aamuyön tunteina. Myös lisäksi mahdollisimman pienellä energialla. energian kulutustiedot ovat saatavilla. Seuraamme ajotieto­ Vi eh na koneella auton raportoimia tietoja ja saamme energiarannek­ Miten sitten varmistetaan hyvät sisäolosuhteet keesta vuorokausiraportin, mutta asunnon osalta olemme tyyty­ koko elinkaaren ajaksi? neet niukkaan tietoon. Miksi? Kyseessä on kuitenkin tila, jossa Rakennusvaiheessa on ymmärrettävä, että tiloja tehdään ihmi­ monet viettävät puolet elinajastaan. Onkohan asiakas, tilojen sille vuosikymmeniksi. Tilojen muunneltavuus, käytön help­ käyttäjä jäänyt liian vähälle huomiolle rakentamisen palvelu­ pous ja järjestelmien huollettavuus ja uusiminenkin tulee ottaa prosesseissa mietittäessä käytön aikaista toimintaa? huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa rakennushanketta. Nykyistä monipuolisempi raportointi lisää myös käyttäjien Tässä vaiheessa ei saa sortua minimoimaan investointikustan­ kiinnostusta olosuhteista, energian kulutuksesta sekä huollon nuksia, koko elinkaaren vaikutus on ratkaisevaa. Toimijoita tarpeesta ja luo paremmat puitteet elämyksille sisätiloissa. valittaessa osaaminen ja referenssit on parempi valintatekijä kuin halvin hinta. Kun rakentamisvaihe päättyy, tilat luovutetaan käyttä­ Kun rakennukselle kertyy käyttövuosia, niin jossakin vai­ heessa on tarve tehdä suurempiakin korjauksia, eri järjestel­ mien modernisointeja. Suunnitelmalliseen kunnossapitoon kuu­ jille valmiina. Tarkoitus on, että työt tehdään kerralla kuntoon luu näidenkin toteuttaminen oikea-aikaisesti. Näillä toimen­ rakennusaikana, takuuaikaa ei ole tarkoitettu työajaksi. Sitten piteillä pidetään sisäolosuhteet hyvällä tasolla rakennuksen alkaa rakennuksen käyttö, elinkaaren pisin ja tärkein vaihe. ikääntymisestä huolimatta. Rakennuksethan tehdään käyttäjiä varten. Onnistumisen edel­ K Ot Kaikkiin elinkaaren vaiheisiin; suunnittelu ja rakentaminen, lytykset paranevat, kun tilojen käyttäjät ja huoltohenkilöt ovat käyttö ja huolto sekä ajallaan tehdyt modernisoinnit tarvitaan tietävät tehtävänsä. Elinkaaren alkuvaiheessakin on huoltotoi­ oikeita ratkaisuja. Heikoin lenkki ratkaisee. Hyvinkin raken­ mia, esimerkiksi ilmanvaihtosuodattimien puhtaudesta huoleh­ netut talot voidaan pilata puutteellisella huollolla ja käytöllä. timinen tai lattiakaivojen pesu. Ammattimainen huolto on otet­ Toisaalta alun perin huonosti toteutettua rakennusta ei voida N tava käyttöön alusta alkaen ja sitä on jatkettava koko raken­ pelastaa hyvälläkään huollolla. Y nuksen käytön ajan. Kun laitteet on kunnossa ja käyttö osaa­ vaa, niin tiloissa kelpaa oleskella. Rakennus voi tulevaisuudessa kertoa käyttäjälleen aikai­ Olipa kyse asunnoista, työpaikoista tai harrastuspaikoista, laadukas sisäympäristö parantaa elämisen laatua ja työn O tuloksia. Siksi sisätiloihin kannattaa satsata. n P 46 kita  1–2/ 2016 G