Kanguq - Page 18

Nouvelles de la FCNQ / wMŒns2 gnC5nq5 / FCNQ News Monique Leroux et Sokchiveneath Taing Chhoan remettent l’Ordre à Heng Kun, Directeur général de la FCNQ. ᒧᓂᒃ ᓕᕉᒧᑦ ᓴᒃᓯᕕᓂᐊᑦ ᑌᖕ ᑦᓵᓐ ᐁᑦᑐᑕᐅᔪᖅ ᙯᖕ ᑰᓐ, ᐃᓚᒋᓴᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨ°ᒪᕆᖓᑦ, ᐱᓕᐅᓯᐊᒥᓂᒃ. Monique Leroux and Taing Chhoan Sokchiveneath present Heng Kun, FCNQ’s General Manager, with his award. ᐊ ᑯ ᓂ ᒐ ᓛ ᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᒍᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᓂ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥ. ᑲ ᑎ ᒪ ᔨ ᐅ ᖃ ᑕ ᐅ ᖃᑦ ᑕ ᓯ ᒪᔪ ᕐᓗ ᐃ ᓚ ᒋ ᓴ ᐅ ᑉ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑌᒪᖕᖓᓛᓂᑦ 1970ᑦ ᐅᑭᐅᑦ ᐱᒋᐊᓕᕐᓂᒪᑕᓂᑦ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᓚᐅᕐᓯᒪᑦᓱᓂᓗ ᓯᕗᓪᓕᒥᒃ 1980ᒥ. ᐃᓚᒌᓴᕐᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐊ ᐅ ᓚᑦ ᓯ ᒋ ᐅ ᕐ ᓂ ᖑ ᐃ ᓯ ᒪᔪ ᖅ ᓇᖕ ᒥᓂ ᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕋᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᑌᒣᑦᓱᑎᒡᓗ ᑕᒡᕘᓇ ᐱᒋᐅᕐᓂᖑᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᑯᐊᐸᑦᑐᓂᒃ. 1981 ᒍᑎᓪᓗᒍ, ᐁᖕ ᑰᓐ ᐱᓇᓱᒃᑎᓴᕐᓯᐊᒍᓐᓂᖁᖅ ᑮ ᓇ ᐅ ᔭ ᓕ ᕆ ᐅ ᓯ ᕐ ᒥ ᒃ ᐃ ᒫᙰ ᕐ ᑎ ᖑ ᕐ ᓱ ᓂ ᐃᓚᒌᓴᒧᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒥᒍᑎᒋᓂᐊᓕᕐᑕᒥᓐᓂᒃ ᑯᐊᐯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓐᓂᒃ. 2005ᒥ, ᐁᖕ ᑐᖓᓕᑖᕆᔭᕕᓂᐅᕗᖅ ᑲᒪᔨᖕᒪᕆᒧᑦ, ᑌᒪᓗ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖕᖑᓕᕐᓚᒥ 2010ᒥ. ᐅᑭᐅᓂ 33ᓂ ᖄᖏᕐᑐᓂ ᐃᓚᒋᓴᒥᐅᒍᒐᒥ, ᐁᖕ ᑌᒌᕐᓴᐅᔫᔮᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓕᕐᑎᓗᒍ ᐃᓄᒡᒍᑎᒃᓴᓕᐅᒪᓂᖅ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐊᖅᑯᓯᐅᕆᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑯᐊᐸᖏᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᒪᑭᑕᑎᒃᓯᖁᑦᓱᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᒥᓐᓂᒃ. ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖓᑦ ᑯᐊᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᐊᖏᓕᓯᒪᔪᖅ $1.1 ᒥᓕᐅᑦ ᐱᒋᐊᕐᓱᒍ 1967ᒥ $333ᒥᓕᐅᓄᑦ ᓲᖑᔪᑲᓪᓚᒥᒃ ᑐᖕᖓᕕᐊᓗᖃᕐᓂᖓᒍᑦ ᐊᓪᓛᐱᓖᑦ ᕿᑎᖅᑲᓗ ᑕᓪᓕᒪᐅᔪᕐᑐᓗᓪᓗᐊᑦ ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᓂᒃ 2013ᒥ. ᐁᖕ ᑲᑎᒪᔨᐅᕕᖃᕐᓂᒥᑦᓱᓂ ᑯᐯᖕᒥ ᑯᐊᐸᑦᑐᑦ ᑲᑐᒃᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ 2005 ᐱᒋᐊᕐᓱᒍ 2010 ᑎᑭᑦᓱᒍ. 18 Congratulations to Eli Elijassiapik and Heng Kun! The Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) is proud to have honoured the recipients of the 3rd and 4th degrees of the Order of Merit pertaining to cooperation and mutualism at a banquet held March 12 following their general annual meeting. The Order is an important award given to people by the Quebec cooperative and mutualist movement for Z\