Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 7

– Vi er tydelige, aktive og viser godt igjen blant de fem LO-av- delingene i Rogaland. Vårt tillitsvalgtapparat består av en rekke sterke personligheter med stor arbeidskapasitet, sier Tove Elise Frøland til Jobb&Næring. Den 53-årige helsefagarbeider- en fra Vindafjord står fredag 26. oktober i front for feiringen av 100-årsjubileet for LO i Nord-Rogaland. Den nye lederen av LO i Nord-Rogaland: – Vi er en tydelig og aktiv hundreåring! Terje Emil Johannessen Den 1. juli i år tiltrådte hun vervet som led- er av styret for LO i Nord-Rogaland. Da had- de hun bak seg 13 år som tillitsvalgt i Fag- forbundet, de siste åtte år som leder i sty- ret for lokalforeningen. Hun er den andre kvinnen i løpet av de hundre årene som har bekledd dette vervet. Den andre er Borgny Hauge fra Transportarbeiderforbundet, som ledet samarbeidsorganisasjonen i to perioder (1995-1997 og 2002-2007). Første fra offentlig sektor Tove Elise Førland er den første LO-orga- niserte fra offentlig sektor i denne regi- onale tillitsvalgtfunksjonen. Det har ikke gått mange år siden hun var en av de før- ste kvinnene som jobbet innen omsorgs-, barnehage- og SFO-tjenestene i Vindafjord kommune og som oppnådde en heltidsstil- ling. Fagforbundet har vært dypt engasjert i utfordringer som dette i lang tid. Også kvin- ner må ha en jobb som det går an å leve av. – Når unge, nyutdannede jenter tilbys en stilling på 14-15 prosent, er det kvinnefi- endtlig og dårlig likestilling, sier hun, men legger raskt til at Vindafjord kommune har tatt skritt for å forbedre situasjonen. Kom- munen har blant annet opprettet en vikar- pool som gir flere deltidsansatte periodevis større stillingsandeler. – Kommunen går i riktig retning, men vei- en er lang, bemerker hun. Selv har hun for- sterket helsefagarbeiderutdanningen sin med fordypningsfag på videregående nivå innenfor eldreomsorg og psykisk helse- vern. Til daglig jobber hun i kommunens demens-omsorg. Også politisk engasjert Førland har de seinere årene bestemt seg for også å bli lokalpolitisk aktiv for å jobbe for Fagforbundets kjernesaker når det gjeld- er likestilling, retten til fast arbeid og for kommunalt ansattes vedkommende i størst mulige stillinger. Hun er leder i Vindafjord Ap og har stilt seg til lokalpartiets disposi- sjon som ordførerkandidat foran neste års kommunevalg. Den beslutningen tar med- lemmene i november. Hun er opptatt av det faglig-politiske samarbeidet. Fagforbund- et har et prinsipp- og handlingsprogram som utfordrer medlemmene til et bredt samfunnsengasjement. Det har hun tatt på alvor og vet at hun står overfor tøffe utford- ringer. Vindafjord Ap har kun tre plasser i kommunestyret, noe som hun mener er alt for beskjedent med tanke på de store arbeidsplassene i industri- og nærings- middelindustrien i kommunen. Hun mener at tiden er moden for et politisk sprang der lokalpartiet søker større innflytelse og er innstilt på å søke et større fellesskap, være brobygger og inngå i en større allianse. – Skal vi oppnå resultater, er det en dyd av nødvendighet, sier hun og legger ikke skjul på at hun håper at både hun selv og den strategien hun står for, vinner fram i den kommende nominasjonen. Økt press krever samhandling I Vindafjord har Fagforbundet aleine over 500 medlemmer. I den seinere tid har hun jobbet aktivt for å skape en bedre dialog mellom fagforeningene offentlig og privat sektor. Det har ikke vært mye samkvem opp gjennom årene, men hun mener at tiden er moden for å etablere et fastere og mer for- pliktede samarbeid. – Vi må stå sammen for å møte dagens ar- beidsgiverpolitikk. Det er et økende press over alt og det er viktigere enn noensinne at vi står samlet for å ivareta våre rettighet- er. Kjøttvekta vår betyr mye den dag i dag og vi må utnytte den i samlet flokk, slår hun fast nærmest som en programerklæring. Da tenker hun også på LO-apparatet i regionen under ett. Hun skal nå fungere som leder i første omgang for en toårs-periode . – Jeg har tro på at jeg kan tilføre samorga- nisasjonen i Nord-Rogaland mer energi, at jeg sammen med styret kan tilføre lokal- foreningene mer energi og bedre tilhør- ighet, involvere de mange tusen LO-med- lemmer bedre i jobbingen med felles ut- fordringer og bygge gode team som jobber med hovedutfordringene våre. Fem kvinner, seks menn Tove Elise Frøland leder i jubileumsåret et styre med 11 medlemmer, hvorav fem er kvinner og seks er menn. På den feminine siden har hun med seg Hilde Slotnes fra FO, Herdis Gunn Rødne fra Fagforbundet, Barbro Nærøy fra Handel og Kontor samt Tordis Ægisdottir fra Fellesforbundet. Skal vi kunne anta at denne kvintetten klarer å gi nytt blod til en hundreåring som i så lang tid har vært mannsdominert og i lange pe- rioder lite synlig. Vi gratulerer alle elleve og alle lokalforeningene med de første hundre årene og venter spent på fortsettelsen. JOBB & NÆRING 7