Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 31

Forfatterne av denne kronikken er Ada Scheffler og Kent G. Dagsland Håkull, begge byplanleggere Haugesund kommune og saksbehandlere for rullering av Sentrumsplanen. flyttet fra Asalvikvegen og ned til på fastlandssiden av sundet mellom Indre kai og Asalvika. Dette er den eneste løsningen for å sikre universell utforming av havnepromenaden. Andre alternativ, som traseen fra Hasseløy og over fremtidig gang- bro til Asalvika, vil ligge høyere i terrenget og kan derfor ikke sikre universell utforming. Vi går nå inn i en høringsperiode og ønsker både å nå ut med og få tilbakemelding på det forslaget som presenteres. Planen ventes vedtatt lagt ut på høring i slutten av oktober. Her har me både høge og låge sjever, og allslags andert godt. Du kjeme vel? Mandag 11-16, tirsdag - fredag 10-16 lørdag 10-15. Velkommen! Kafé - Glass - Interiør - Blomster - Bakeri Klæhaugvegen 20 Åkrehamn 52 04 40 55 Fakta: • Øvrige forslag til endringer inkluderer: • Tydeligere om havstigning, og minimumskote endret fra +2,7 til +2,0. • Ny bestemmelse om midlertidige og flyttbare konstruksjoner. • Ny bestemmelse for å bedre håndtere etablering av hybler i bolighus. «Alt det gode i én kurv», sier vi. Fordi det er akkurat sånn det er. Vi leverer frukt i Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn og Sveio. • Boligområder som ikke er detaljregulert og tidligere vist i sentrumsplanen som boligformål der næringsvirksomhet er tillatt i første etasje, er nå vist som «kombinert boligbebyggelse og forretninger». • Krav til ladestasjoner for ladbare motorer er utdjupet og skjerpet. • Krav om lysforhold i boenheter er tilpasset TEK17. • BYA for villabebyggelse er økt fra 25% til 30%. • Bestemmelse om garasje er endret etter TEK17. • Bestemmelse for næringsbebyggelse er nå i samsvar med veileder og forskrift. • Ny bestemmelse for grav- og urnelund definerer arealbruken og krever kirkegårdsplan. • Ny bestemmelse om farleder. • Mer detaljert bestemmelse om småbåthavn. • Sone for båndlegging i påvente av vedtak for E134 (H710_2) er fjernet. 52 04 40 51 jobbfrukt@solstein.no JOBB & NÆRING 31