Jobb & Næring OKTOBER 2018 - Page 30

KRONIKK Haugesund: Sentrumsplanen oppgraderes Sentrumsplanen for Haugesund får oppgradert verktøykasse og økt brukervennlighet. Visjonen beholdes, men en del justeringer fra gjeldende plan foreslås. Den overordnede planen for alle søk- nadspliktige tiltak i Haugesund sentrum gjennomgår i disse dager en større opp- datering. Kommunens politikk for sam- funnsutviklingen fra 2015 med tilhør- ende visjoner og målsetninger skal ikke endres, men videreutvikles. Verktøykas- sen og brukerveiledningen trer frem i ny drakt. Kommunedelplan for Haugesund sen- trum 2014-2030 ble vedtatt i 2015 og erstattet forrige plan fra 2004. Sentrums- planen har målsettinger om å styrke Haugesund sentrum som det urbane re- gionsenter, videreutvikle sentrum med flere boliger i byen, forsterke den vakre og attraktive byen, og bygge opp under den tilgjengelige byen, med byliv for alle. Tidligere var bestemmelser og retnings- linjer plassert i både kommuneplanen og sentrumsplanen. Nytt i 2018 er at de samles, slik at Sentrumsplanen vil være hoveddokumentet for alle søknadsplikti- ge tiltak og nye detaljreguleringsplaner i Haugesund sentrum. Intensjonen er å sikre økt brukervennlighet og mer forut- sigbar og effektiv saksbehandling. Mer enn tilfeldige farger og kreative formuleringer Det kan være lett å tenke at en kommunal plan for fremtidig byutvikling inneholder tilfeldige farger på et kart og kreative for- muleringer. Ja, av og til kan det føles som at byplanleggere prøver å løse problemer som ingen visste at vi hadde, på en måte som ingen helt forstår. En viss folkelig skepsis kan være beret- tiget. Flere kommuner i Norge har un- derskudd på plankompetanse og - kapa- sitet. Dette er en faglig og demokratisk utfordring, fordi plan- og bygningsloven er vår viktigste lov for å sikre helhetlig planlegging og medvirkning til sam- 30 JOBB & NÆRING funnsutviklingen. Innbyggere, utbyggere og alle relevante parter er dermed pris- gitt kommunens tilgang på ressurser og kompetanse til å anvende plan- og byg- ningsloven. Haugesund kommune har siden 2015 prioritert en mer offensiv samfunnsplan- legging enn tidligere; fremtidsrettet, bæ- rekraftig og strategisk arealutvikling skal prioriteres over opportunistisk byspred- ning, separerte funksjoner og ukritisk plasseringer av nye byggeprosjekter. Det- te er fulgt opp med økt satsning på plan- og arkitekturkompetanse. Vi jobber mål- bevisst for å innfri forventningene. Økte høyder for 7 kvartaler i sentrumskjernen I 2015 ble det utført en fortettingsanaly- se for 41 kvartaler i Haugesund sentrum for å kartlegge fortettingspotensialet. Analysen kartla ledige tomter med stort potensial for infill/nybygg og eiendom- mer med lav utnyttelse og/eller svak ar- kitektonisk/kulturhistorisk verdi. I 2018 er det utført en detaljering av ana- lysen. 7 kvartaler er vurdert å ha potensi- ale for fortetting med høyere byggehøy- der enn gjeldende makshøyder. De nye byggehøydene vist i fortettingsanalysen er retningsgivende ved regulering av ny bebyggelse. Ny soneinndeling og tydeligere krav til uteoppholdsareal Å vurdere krav til uteopphold er kreven- de. Vi ønsker uterom med god kvalitet, slik at folk vil bo i byen og trives, men det må blant annet vurderes opp mot utbyg- gere og eieres evne og vilje til å gjennom- føre. I 2018 er sone 1 og buffersonen innført i 2016 endret til sone 1A, 1B og 1C, med nye forslag til bestemmelser. Kort for- talt, i sone 1A kan inntil 100 % av samlet krav til felles/offentlig uteoppholdsareal løses på lokk eller tak, forutsatt univer- sell tilgjengelighet og tilfredsstillende sol- støy- og miljøforhold. Beregning av uteoppholdsareal i sone 1 forholder seg bare til antall boenheter, uten å differen- siere krav ut fra boligtypologier. Utreg- ning av uteoppholdsareal varierer ut fra antall boenheter og baseres på variabler som minimum 20 m² per boenhet eller fastkrav. For sone 1A og 1B kan inntil 50% av are- alkravet av felles uteoppholdsareal/lek dekkes utenfor tiltakets område. Nær- lek/møteplass eller områdelekeplass kan dekkes gjennom å opparbeide eller for- bedre eksisterende eller planlagt park- anlegg, lekeplass eller annet egnet ute- rom utenfor egen tomt og innenfor mak- simum 200 m gangavstand. Ny formingsveileder for byrom Haugesund kommune vil arbeide syste- matisk med oppgradering av byrom for å nå målsettingen om en vakker og attrak- tiv by. En forutsetning av dette er utfor- ming av en formingsveileder som legger tydelige føringer. Arbeidet ble igangsett våren 2016 og inkluderte workshop med byens arki- tekter, kulturinstitusjoner, gårdeiere og folkevalgte med flere. Resultatet var kon- krete innspill til programmering av flere offentlige byrom/gater. I kapittelet om kunst i det offentlige rom er hensikten å etablere en felles forståelse for hvordan sammenhengen mellom byrom og kunst bør være. Tydeligere regler for bygninger med høy bevaringsverdi Innenfor Sentrumsplanen er det i dag 10 ulike hensynssoner for kulturmiljø. Hen- synssonene skal styrke byens identitet. Etablering av hensynssoner gir tydelige retningslinjer for forvaltning, bevaring og utvikling. Samtlige soner er i 2018 gjennomgått for en større detaljering av verneverdi. For- uten 7 kulturminner av høy bevarings- verdi som er fredet og 73 som er regu- lert til spesialområde bevaring, så er 462 bygninger vurdert av Byantikvaren å ha høy bevaringsverdi. Disse bygningene er nå avmerket og listeført under hver en- kelt hensynssone og gitt tydeligere for- valtningsregler i planbestemmelsene. Fremtidig havenpromenade skal gå langs sundet Trasé for fremtidig havnepromenade er